skip to Main Content

Výzva k účasti v VI. ročníku soutěže „Věda pro zemi“ o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské práce je v roce 2021 vyhlášena s dvěma podtituly

– ROK 2021 – MEZINÁRODNÍ ROK OVOCE A ZELENINY

– GENETIK GREGOR JOHANN MENDEL

V roce 2021 vyhlašuje Národní zemědělské muzeum (NZM) soutěž Věda pro zemi ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd (ČAZV). Soutěž je v letošním roce rozšířena o dvě aktuální témata: ovoce a zelenina, genetik G. J. Mendel. První téma koresponduje s Mezinárodním rokem ovoce a zeleniny, který byl pro rok 2021 vyhlášen Organizací spojených národů (OSN). Druhé téma je zaměřeno na osobnost Gregora Johanna Mendela, jehož dvousté výročí narození si bude svět připomínat v roce 2022.

NZM a ČAZV se budou v letech 2021 a 2022 na tato témata zaměřovat ve své odborné práci, a to jak ve své výstavní, tak v publikační a popularizační činnosti. Soutěž studentských prací, takto úzce zaměřená, má potenciál vygenerovat dílčí zajímavá témata, v jejichž řešení může následně NZM i ČAZV podpořit jejich zpracovatele.

Pořadatelé: 

Hlavní organizátor – Národní zemědělské muzeum, s. p. o.; Kostelní 44; 170 00 Praha 7; https://www.nzm.cz

Spoluorganizátor – Česká akademie zemědělských věd, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1; https://www.cazv.cz

Soutěž probíhá pod záštitou ministra zemědělství.

Kontakt na organizátora:

Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D., vedoucí Oddělení vědy a výzkumu, jitka.sobotkova@nzm.cz, tel. +420 778 880 633

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

KATEGORIE

 • Soutěž je vyhlášena pro tři kategorie:
  • bakalářská práce;
  • diplomová práce;
  • doktorská práce.
 • Jeden autor se může přihlásit ve více kategoriích.
 • Do soutěže se přijímají pouze práce obhájené (doložení viz bod 4.).

TEMATICKÉ OKRUHY – Do soutěže se přijímají práce zaměřené na témata:

 • Ovoce a zelenina
 • Genetik G. J. Mendel
 • Venkov, zemědělství, stavby, rostlinná výroba, živočišná výroba
 • Lesnictví, myslivost, lesní hospodářství
 • Rybářství, rybníkářství a vodní ekosystém
 • Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství
 • Mechanizace zemědělství
 • Zemědělská ekonomika
 • Zpracování zemědělských produktů, potravinářství, gastronomie
 • Vývoj a rozvoj venkova, životní prostředí, kulturní krajina, regionální rozvoj
 • Venkov a zemědělství v umění, tradice, etnografie
 • Kulinární dědictví českých zemí
 • Osobnosti zemědělství
 • Archeologie zemědělství
 • Muzeologie

CÍL SOUTĚŽE

 • Vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci z praxe, ze soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy a samosprávy a z akademické sféry a v rámci prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich bakalářských, diplomových a doktorských prací a zvýšit tak zájem vysokoškolských studentů o zveřejňování výsledků jejich bádání.

SOUTĚŽNÍ PRÁCE

 • Práce musí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musí obsahovat původní výsledky vědeckého výzkumu a musí řešit problematiku tématu soutěže ve výše uvedených tematických okruzích.
 • Povinnou součástí přihlášky je:
 • text bakalářské, diplomové nebo doktorské práce v pdf formátu včetně veškerých příloh;
 • kopie podepsaných odborných posudků (vedoucí práce a oponent / oponenti);
 • doklad o obhajobě včetně celkového hodnocení práce (diplom, potvrzení apod.).

HODNOCENÍ

 • Soutěžní práce hodnotí komise složená z členů Vědecké rady NZM, zástupců ČAZV a případně dalších odborníků na danou problematiku.
 • Přihlášené práce budou nejdříve posouzeny z hlediska splnění formálních požadavků na účast v soutěži. Nesplnění formálních požadavků je důvodem pro vyřazení ze soutěže.
 • Každá práce bude přidělena posuzovateli, který je odborníkem v dané tematické oblasti a nepůsobí na pracovišti, na kterém práce vzniká nebo byla již obhájena. Ten vyhotoví posudek, v němž se soustředí na přínos práce v daném oboru. Závěrem ji doporučí respektive nedoporučí k uveřejnění jako odbornou publikaci či jako odborný článek. Práce označené za mimořádné a doporučené k vydání budou následně hodnotící komisí vyhodnoceny jako práce vítězné.

Kritéria hodnocení:

 • Přínos k poznání
 • Společenský přínos
 • Návaznost na sbírky NZM
 • Splnění kritérií kladených na odborný text (stanovení cíle, hypotéz a jejich naplnění včetně výstižně formulovaných závěrů a doporučení práce)

OCENĚNÍ

 • V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem, s. p. o., které zajistí vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborné publikace nebo v podobě odborného článku v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny a studie a těmto autorům bude přináležet finanční ocenění v závislosti na druhu publikování (od 2 000 Kč za odborný článek, od 10 000 Kč za monografii).

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

 • Termín pro přihlašování účastníků: 1. 3. – 31. 8. 2021
 • Hodnocení prací: 1. 9. – 30. 9. 2021
 • Vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: říjen / listopad 2021. Vyhlášení výsledků proběhne veřejně v prostorách NZM. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích obou pořádajících organizací.

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

 • Přihlásit se může pouze autor soutěžní práce, a to vyplněním elektronické přihlášky na stránkách https://www.nzm.cz/.
 • Termín pro zaslání přihlášky je do 31. srpna 2021.
 • Veškeré informace o soutěži včetně formuláře pro přihlášení ke stažení jsou k dispozici na https://www.nzm.cz/ a https://www.cazv.cz/

JINÉ

 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo při nedostatečném množství přihlášek soutěž ve vybrané kategorii nebo ve všech kategoriích zrušit.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo při nedostatečné kvalitě přihlášených prací ve vybrané kategorii nebo ve všech kategoriích nejlepší práce nevyhlásit nebo neocenit.
 • Soutěž je vyhlášena jejím zveřejněním na webových stránkách hlavního organizátora https://www.nzm.cz/.

Zpátky nahoru