skip to Main Content

Dne 10. 3. 2022 se konalo online plenární zasedání Odboru rostlinné výroby (ORV) ČAZV. V úvodu vystoupil předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. s aktuálními informacemi o problematikách, které průběžně řeší předsednictvo ČAZV na svých pravidelných měsíčních zasedáních. Dále vystoupil předseda ORV Ing. Jaroslav Čepl, CSc. s příspěvkem, kde nejprve shrnul činnost odboru za minulé období. Vyzdvihl tradičně vysokou aktivitu členské základny ORV v oblasti organizací seminářů, polních dnů a workshopů, zmínil se i o nových aktivitách v rámci Dětské zemědělské akademie v Klatovech. Informoval o navazujících činnostech spojených s tvorbou a schvalovacími procesy nové Koncepce výzkumu MZe 2023+ i započetí prací předsednictva ČAZV i členů ORV na novém Programu Země II. Poděkoval všem členům za aktivní přístup a zejména vyzdvihl práci redakčních rad vědeckých časopisů ČAZV, spadajících do gesce ORV (Plant, Soil and Environment; Horticultural Science a Czech Journal of Genetics and Plant Breeding). Do diskuse nastínil problém zřízených komisí ORV s návrhem stávající komise zrušit a koncipovat nové dle současných požadavků, a to zejména do oblastí ekologického a precizního zemědělství. Následná diskuse se týkala činnosti redakčních rad, resp. poukazování na vyšší administrativní zátěž, a zejména podnětu ustanovení nových komisí. Účastníci se shodli na potřebě iniciovat vznik skupin napříč vybranými odbory ČAZV, protože jejich činnost by měla významný přesah i do jiných odborností. Závěrem se přítomní členové shodli na potřebě přijímání nových členů odboru a potřebě ocenit činnost členské základy, nejenom formou udělování medailí.

Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
předseda ORV

Zpátky nahoru