skip to Main Content

Dne 25. 3. 2022 proběhlo on-line zasedání Odboru vodního hospodářství (OVH) ČAZV. Po úvodním přivítání předsedou OVH doc. Dr. Ing. Ladislavem Koutným, CSc. Ph.D., který upřesnil program o vystoupení předsedy předsednictva ČAZV RNDr. Jana Nedělníka Ph.D., přistoupil předseda OVH ke shrnutí úkolů a aktivit OVH za uplynulý rok. V rámci tohoto bodu připomněl předseda OVH stav členské základny a její strukturu, která ji člení do tří sekcí (komisí) – Vodohospodářsky významné toky a vodní díla, Voda v krajině a Vodárenství, stokování a čistírenství. Předseda OVH z minulých úkolů vyzdvihl především práci na Koncepci výzkumu, vývoje a inovací MZe na období 2023+ a připomněl čtyři výzkumné priority, které obsahuje výzkumný směr voda. Dále předseda odboru poděkoval členům OVH za spolupráci na návrhu aplikovaného výzkumu MZe 2024-2032 Programu Země II, s cílem zlepšení životního prostředí a mitigaci klimatických změn. Předseda odboru dále připomněl rovněž zvýšení impakt faktoru vydávaného časopisu Soil and Water Research (SWR) a účast člena OVH v evropské misi programu Horizont Evropa. Po shrnutí činnosti OVH vystoupil předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník Ph.D. s prezentací odborných úkolů, které ČAZV realizovala v posledním období. Další část zasedání obsahovala vystoupení doc. Kulhavého, Ing. Hrabánkové a prof. Dumbrovského s aktuálními tématy z oboru vodního hospodářství, které vyvolaly plodnou diskusi s pozitivním ohlasem. V závěru předseda OVH připomněl výzvu k přijímání nových členů OVH, přípravu plenárního zasedání členů ČAZV a poděkoval členům za účast na plenárním zasedání.

doc. Dr. Ing. Ladislav Koutný, CSc. Ph.D.
předseda OVH ČAZV

Zpátky nahoru