skip to Main Content

New York, 20. prosinec 2018. Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin. Při této příležitosti se očekává zvyšování povědomí veřejnosti i politiků o významu zdravých rostlin a nutnosti jejich ochrany s vizí naplnit cíle OSN o udržitelném rozvoji. V současnosti není až 40 % celkové sklizně surovin pro výrobu potravin využito z důvodu ztrát způsobených škodlivými organismy rostlin. V celosvětovém kontextu činí ztráty na produkci vlivem fytopatogenních chorob okolo 220 bilionů USD ročně, a vlivem invazních škůdců 70 bilionů USD.

Zdravé rostliny jsou významné pro veškerý život na Zemi, pro fungování ekosystémů a pro bezpečnost potravin. Škůdci a nemoci rostlin poškozují plodiny, snižují dostupnost potravin a zvyšují náklady na jejich výrobu. Zdravé rostliny pomáhají udržovat zdravé životní prostředí, lesy a biodiverzitu, překonávat klimatické změny, a podporují boj proti hladomorům, bídě a podvýživě.

“Mezinárodní rok zdraví rostlin je klíčová iniciativa pro zdůraznění významu zdraví rostlin k zajištění bezpečnosti potravin, ochraně životního prostřední a biodiverzity, a hospodářského rozvoje,“ sdělila zástupkyně ředitele FAO Maria Helena Semedo. Jingyuan Xia, tajemník Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC) dodal, že „s přihlédnutím k rostoucímu významu škodlivých organismů rostlin, zdroje nejsou dostatečné k řešení problému. Doufáme, že tento nový Mezinárodní rok zdraví rostlin zajistí větší globální součinnost k podpoře politik v oblasti zdraví rostlin na všech úrovních, což podpoří významně Agendu udržitelného rozvoje.“. Valné shromáždění OSN vyzývá FAO, aby spolu se sekretariátem IPPC působila jako vůdčí agentura v rámci těchto aktivit, a vyzývala vlády, občanskou společnost a sdružení, aby se zapojily do osvěty na globální, regionální nebo národní úrovni. Mezinárodní konference k ochraně rostlin se chystá uspořádat tisíce akcí s tématem ochrany rostlin během roku 2020

Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin je mezinárodní dohoda, která vznikla v roce 1952 a poskytuje rámec pro ochranu světových zdrojů rostlin před škody působenými škůdci a chorobami. V současnosti má 183 smluvních stran.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský jako národní organizace ochrany rostlin České republiky, Česká společnost rostlinolékařská a odbor rostlinolékařství České akademie zemědělských věd, jsou si vědomy své odpovědnosti za šíření povědomí veřejnosti v rámci roku 2020. Proto se také na území České republiky chystají akce na podporu Mezinárodního roku zdraví rostlin.

Podívejte se na video k Mezinárodnímu roku zdraví rostlin: video 

Více informací (anglicky): “Championing an International Year of Plant Health”

 

 

Zpátky nahoru