skip to Main Content

Ve čtvrtek 22. srpna 2019 byla v rámci výstavy Země živitelka předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2019 – Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky, jejímž cílem je podpořit a ocenit výzkumné aktivity vědců do 35 let a Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.

Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji v obou kategoriích předal ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. s předsedou předsednictva České akademie zemědělských věd RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D.

V letošním ročníku se do soutěže o Ceny ministra přihlásilo rekordních 62 návrhů – 26 na Cenu pro mladé vědecké pracovníky a 36 na Cenu za nejlepší realizovaný výsledek.

Hodnoticí komise vybrala a ministr zemědělství schválil v každé soutěži první tři místa, spojená s finanční odměnou 90, 70 a 50 tisíc Kč. Navíc bylo v každé soutěži uděleno jedno Uznání ministra zemědělství a předsedy předsednictva ČAZV za kvalitní dosažené výsledky. Uznání není spojeno s finanční odměnou.

V ý s l e d k y   s o u t ě ž í :

Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky za rok 2019:

1. místo – Ing. Zuzana Hroncová, Ph.D., ČZU za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Variabilita mikrobioty trávicího traktu včely medonosné v souvislosti s vývojovým stádiem, věkem včely a geografickou polohou úlu“, („Variation in Honey Bee Gut Microbial Diversity Affected by Ontogenetic Stage, Age and geographic Location“)
Variabilita mikrobioty trávicího traktu se zásadně mění v průběhu života včely. Získané výsledky jsou využívány při vývoji nového účinného prostředku pro podporu imunity a zdraví včel.

2. místo – doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Nanočástice fosforečnanu zinečnatého jako nový antibakteriální prostředek: studie účinků nanočástic v krmných dávkách potkanů“, („Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: in vivo study on rats after dietary exposure“)
Článek se zabývá hledáním alternativní látky k antibiotikům a vysokým dávkám zinku s antibiotickými účinky. V současné době se využívají vysoké dávky zinku, které budou pro medikační účinky od roku 2022 legislativně zakázány. Jednou z možností je využití zinkových nanočástic.

3. místo – Ing. Michaela Brzáková, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Genetické parametry pro dlouhověkost jako prostředek ke zlepšení profitability chovu masného skotu
Výzkum genetické závislosti dlouhověkosti masného skotu a její využití pro další šlechtění, zvýšení rentability chovu a zlepšení reprodukčních ukazatelů. Dlouhověkost je nízce dědivá vlastnost, která je do velké míry ovlivněna prostředím. Jedinou efektivní možností, jak zvýšit dlouhověkost krav je prostřednictvím předpovědi plemenných hodnot, pro něž je nutná znalost tzv. genetických parametrů.

Uznání ministra zemědělství a předsedy předsednictva ČAZV za kvalitní dosažené výsledky – Zdeněk Vacek, Ph.D., ČZU za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Účinnost větrolamů v zemědělské krajině střední Evropy: vícenásobné přístupy pro řízení větrné eroze“, („Windbreak Efficiency in Agricultural Landscape of the Central Europe: Multiple Approaches to Wind Erosion Control“); bez finanční odměny
Cílem práce bylo určení nejvhodnějšího typu větrolamů z hlediska snížení větrné eroze půdy ve vztahu ke strukturální diverzitě, snížení rychlosti větru a optické porozitě. V České republice je větrnou erozí ohroženo více než 25% půd. Větrolamy jsou hlavním klíčovým faktorem pro úspěšné fungování zemědělských systémů prostřednictvím snížené větrné eroze, zlepšení mikroklimatu a vodní bilance, zvýšené biologické rozmanitosti a produkčního potenciálu rostlin.

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek za rok 2019:

1. místo – Ing. Radek Macháč, Ph.D., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. za výsledek druhu certifikovaná metodika „Ochrana trav na semeno vůči plevelům
Metodika obsahuje nové inovativní poznatky o možnostech ošetřování semenářských porostů trav vůči plevelům včetně monitoringu výskytu plevelů v porostech trav na semeno, obecných doporučení pro ochranu trav na semeno a specifická doporučení pro ochranu jednotlivých travních rodů či druhů, včetně nechemických způsobů regulace zaplevelení.

2. místo – prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph. D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. za výsledek druhu certifikovaná metodika „Využití předpovědi půdní vlhkosti a intenzity sucha pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě
Výsledek je návodem k využití portálu www.intersucho.cz k používání předpovědi půdní vlhkosti a intenzity a sucha. Popisuje přípravu předpovědi samotné, její spolehlivost i možné aplikace. Souborná předpověď sucha a klíčových agrometeorologických proměnných až na 9 dní. Ta je na portálu intersucho aktualizována denně a přináší nové možnosti reakce na sucho v oblasti zemědělského a lesnického hospodaření což dokumentují tisíce uživatelů.

3. místo – Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. za výsledek druhu certifikovaná metodika „Metody hodnocení sucha v porostech smrku ztepilého
Metodika popisuje vhodné metody pro hodnocení dopadů sucha v lesních porostech ve velkém prostorovém měřítku (území České republiky) za pomoci v dané chvíli běžně dostupných dat a parametrů. Použité postupy umožňují získávat informace o reálném stavu jehličnatých porostů i o oblastech, které jsou ohroženy suchem jako primárním stresorem lesních porostů s následným možným rozvojem dalších nežádoucích jevů.

Uznání ministra zemědělství a předsedy předsednictva ČAZV za kvalitní dosažené výsledky Jindřich Kvapilík, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. za výsledek druhu certifikovaná metodika „Kalkulace ekonomických ukazatelů výkrmu býků
Metodika obsahuje návrhy postupů spočívající ve specifikaci a konkretizaci v praxi realizovatelných opatření ke zvýšení ekonomických přínosů v podnicích s výkrmem býků. Především je to zvýšení přírůstků a porážkových hmotností a snížení nákladů vlastního odchovu telat.

Záznam ze slavnostního předávání cen je ke zhlédnutí zde >>

Autorům všech oceněných návrhů gratulujeme!
Jim i autorům všech přihlášených návrhů výsledků přejeme mnoho dalších zajímavých výsledků jejich vědecké práce.

Zpátky nahoru