skip to Main Content

Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji byla předána při slavnostním zahájení 43. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 25. srpna 2016.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Počátkem letošního roku vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd (dále jen „ČAZV“), ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků za vynikající výsledky výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství, dvě veřejné soutěže:

  • veřejnou soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let o udělení ocenění
    „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2016“
  • a veřejnou soutěž za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje o udělení ocenění
    Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2016“.

Ocenění autorů prací v každé soutěži je spojeno s peněžitou odměnou ve výši:

  1. cena – 70 000,- Kč
  2. cena – 50 000,- Kč
  3. cena – 30 000,- Kč

V případě navržení více vysoce kvalitních výsledků ve výzkumu a experimentálním vývoji může ministr ve spolupráci s ČAZV na návrh hodnotící komise udělit „Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji“. Toto uznání není spojeno s finančním oceněním.

Výsledky veřejných soutěží byly vyhlášeny v rámci slavnostního zahájení výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 25. srpna 2016. Ocenění předávali předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch, ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a předseda ČAZV  prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.

 V ý s l e d k y   s o u t ě ž í :

„Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2016“

I.  cena (70 000,- Kč) – Ing. Tereza Kolbabová, Česká zemědělská univerzita v Praze, za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, která je zaměřena na studium vlivu magnetického pole produkovaného vedením vysokého napětí (VVN) na sekreci spánkového hormonu melatoninu a tím na zdraví a kondici savců. Studie byla realizována na telatech a poskytla významná data k této celosvětově rozporuplné otázce. Studie jako první objevila, že vliv VVN je sezónně proměnlivý. Toto zjištění má významný dopad na pochopení interakce magnetických polí a hormonálního systému s potenciálním významem pro živočišnou výrobu a zdravotnictví.

II.  cena (50 000,- Kč) – Ing. Michaela Holá, Česká zemědělská univerzita v Praze, za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, která se zabývá studiem využití analýzy stabilních izotopů prvků k objasnění zdroje obživy populací prasete divokého. V práci byly analyzovány obsahy stabilních izotopů uhlíku a dusíku v srsti prasete divokého krmeného kukuřicí. Nové poznatky z této práce mohou být využity ve výzkumu potravní ekologie prasete divokého a při hodnocení škod na zemědělských porostech způsobených tímto druhem zvěře.

III. cena (30 000,-Kč) – Ing. Barbora Valníčková, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, jejímž cílem bylo pozorování chování a přírůstků telat, odstavených v různém věku od matky a odchovávaných v odlišném sociálním prostředí. V práci bylo testováno skupinové ustájení telat jako alternativa k dosud hojně používanému individuálnímu ustájení. Telata ustájená ve skupině vykazovala lepší přírůstky a v neznámém prostředí nevykazovala známky pohybové a sociální deprivace.

„Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2016“

I.  cena (70 000,- Kč) – RNDr. Dagmar Matoulková, Ph.D., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., za patent, jehož předmětem je kmen bakterií Lactobacillus paracasei izolovaný z tibetského krystalu a týká se použití tohoto kmene při výrobě nealkoholických a nízkoalkoholických nápojů z ovocných a/nebo obilných substrátů. Vynález je využíván na základě licenční smlouvy.

II.  cena (50 000,- Kč) – RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., za patent „Bezpečná adjuvans a liposomální nosiče pro konstrukci rekombinantních vakcín“. Předmětem EU a US patentu jsou liposomální nosiče pro přípravu vakcín a látky zvyšující účinek vakcín. Licence byla prodána firmě Apigenex, která připravuje jejich výrobu. Látky zvyšující účinek vakcín jsou testovány firmou Bioveta pro vakcínu proti borelióze a v dalších experimentálních vakcínách ve spolupráci s US a EU firmami.

III. cena (30 000,- Kč) – Ing. Miloš Beran, Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i., za vynález „Poloprovozně ověřená enkapsulace probiotických mikroorganismů v biopolymerních mikročásticích nebulizací oxidem uhličitým“. Předmětem vynálezu s mezinárodní působností je technologie a princip zařízení umožňující šetrné sušení roztoků nasycených oxidem uhličitým. Tento způsob sušení byl úspěšně využit k šetrnému sušení probiotických mikroorganizmů. Následným uzavřením mikroorganizmů do biopolymerních mikročástic byly získány velmi stabilní produkty.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji

Ing. Jaroslav Lang, Ph.D., Zemědělský výzkum, spol. s r. o., za užitný vzor „Osivo vojtěškotravní směsi“. Osivo vojtěškotravní směsi je zařazeno do firemního portfolia produktů určených koncovému zákazníkovi. Osivo je určené pro pěstování pícnin v suchých podmínkách a je doporučeno pro výkrm skotu.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji

Ing. Vladan Falta, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., za certifikovanou metodiku „Ochrana jádrovin v ekologické produkci“, která je obsáhlým a zároveň srozumitelným návodem k ochraně jádrovin v ekologickém režimu pěstování a je v současné době nejpodrobnějším materiálem, jenž je v ČR k danému tématu k dispozici.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji

doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., za certifikovanou metodiku „Výchova porostů s douglaskou“. Metodika zahrnuje postupy výchovy lesních porostů s douglaskou tisolistou, s odlišením postupů výchovy pro porosty z přirozené a umělé obnovy a s různým podílem příměsi.

Zpátky nahoru