skip to Main Content

ČAZV se stala členem Platformy pro bioekonomiku České republiky, jejíž aktivity můžete sledovat na webových stránkách https://bioeconomy.czu.cz/cs/.

Platforma pro bioekonomiku České republiky (dále jen Platforma) vychází ze základní definice bioekonomiky. Definice zahrnuje výrobu obnovitelných biologických zdrojů a jejich přeměnu na výrobky od potravin a krmiv k výrobkům založeným na bioproduktu a bioenergii. Základem bioekonomiky je zemědělství, lesnictví, akvakultura, potravinářský průmysl, energetika, chemický průmysl a biotechnologická odvětví. Vzhledem interdisciplinárnímu charakteru zahrnuje celou řadu odvětví,  která produkují, využívají nebo řídí biologické zdroje a aktivity vázané na výzkum procesů na genové a molekulární úrovni a jejich využití v průmyslu. Členové Platformy se postupně zařazují do týmů, které se zabývají konkrétní oblastí bioekonomiky.

Cílem Platformy je prostřednictvím výzkumu a vzdělávání soustavně prohlubovat znalosti v jednotlivých oblastech bioekonomiky a podporovat jejich využití v praxi na úrovni podniků i veřejné správy při dodržování principů udržitelného rozvoje. Za tímto účelem Platforma koordinuje činnosti související s bioekonomikou, organizuje odborné diskuse, školení, semináře pro různé zájmové skupiny a ve spolupráci s podniky prosazuje nejnovější poznatky do praxe.

Platforma je otevřena ke spolupráci s jinými obdobně zaměřenými platformami a organizacemi, se kterými si vyměňuje aktuální informace a vzájemně se podílejí na aktivitách souvisejících s rozvojem bioekonomiky.

Platforma rozvíjí vztahy se zahraničními univerzitami a organizacemi zabývajícími se bioekonomikou, zapojuje se prostřednictvím svých členů do mezinárodních výzkumných projektů a dalších aktivit k získání nejnovějších poznatků a jejich možném využití v praxi.

Zpátky nahoru