skip to Main Content

Zpráva z plenárního zasedání OŽV ČAZV

Předseda OŽV ČAZV doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. uspořádal dne 23. 3. 2021 plenární zasedání OŽV ČAZV. Vzhledem k aktuální situaci vyhlášeného nouzového stavu ČR v souvislosti s pandemií Covid-19 proběhlo plenární zasedání OŽV ČAZV online přes platformu MS Teams. Na tomto plenárním zasedání proběhlo shrnutí činnosti odboru OŽV ČAZV v loňském roce 2020: recenzní řízení vědeckých publikací; publikační činnosti, vzdělávání a poradenství; příprava výzkumného směru živočišné produkce do koncepce VaV 2023+; vyhodnocení soutěže Ceny ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje a vyhodnocení soutěže Ceny ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce. Dále proběhla informace k činnosti časopisu Czech Journal of Animal Science (CJAS) – vývoj IF CJAS, citovanost článků, články nejvíce citované, struktura článků publikovaných v roce 2020, propagace CJAS v roce 2020. Členové ČAZV byli také informováni o průběhu nadcházejících voleb předsednictva a výborů odborů ČAZV.
Na plenárním zasedání OŽV ČAZV také vystoupili: Mgr. Jan Radoš, ředitel Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání s prezentací na téma „Aktuální informace z NAZV“ a Ing. Jan Syrůček, Ph.D., vědecký pracovník VÚŽV z oddělení Chovu skotu s prezentací na téma „Ekonomické aspekty výroby mléka“.
Na závěr plenárního zasedání proběhla informace o udělených oceněních v roce 2020 a dále proběhlo virtuální předání ocenění členům OŽV ČAZV nominovaných v roce 2021.

Zpráva z plenárního zasedání OVH ČAZV

Úvodem jednání předseda odboru přivítal všechny přítomné členy v celkovém počtu 9 členů. Dále předseda OVH seznámil přítomné s činností odboru za minulý rok a s excelentními výsledky za poslední období tří let. Místopředseda OVH doc. Kulhavý přednesl v plném rozsahu jeden z excelentních výsledků s názvem Plán opatření pro řešení sucha prostřednictvím pozemkových úprav a adaptaci hydromeliorací v horizontu 2030. Dále byla řešena na plénu problematika rozšiřování členské základny s odkazem na webové stránky. Předseda OVH vyzvedl zasloužilé členy odboru, poděkoval jim za práci v OVH a pogratuloval k jejich ocenění. V následné diskuzi byly probírány tři zásadní problematiky a to: Uplatnění kalů z ČOV na zem. pozemcích – Dr. Punčochář, Ing. Záhora; Využití MVE v horských oblastech pro zvýšení výroby čisté energie – Doc. Koutný, Dr. Punčochář; Obnovení závlah a monitoring přívalových dešťů – Doc. Kulhavý, Doc. Heyduk. Závěrem se předseda odboru rozloučil s přítomnými a poděkoval jim za účast.

Zpráva z plenárního zasedání OPTT a OVOJP ČAZV

Dne 5. 3. 2021 se uskutečnilo plenární zasedání OPTT a OVOJP ČAZV prostřednictvím online konference. Plénum zahájil předseda výboru OPTT Ing. Petr Roubal, CSc. Na to přítomné členy pozdravil a práci odborů ocenil předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, PhD. Předsedové výborů Ing. Petr Roubal, CSc. a Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. seznámili členy odborů s činností v létech 2019 a 2020. Vyzvedli zejména práci na Koncepci VaVaI MZe 23+ a přípravě SZP a ocenili vysokou výzkumnou aktivitu členů prezentovanou značným počtem řešených projektů. Byla také věnována pozornost vydavatelské činnosti ČAZV a vzdělávací a poradenské činnosti členů. Dále byli členové odborů informováni o volbách do výborů a vyzváni k účasti na těchto volbách. Na zasedání byla virtuálně předána ocenění za přínos a rozvoj ČAZV v daných oborech za léta 2020 a 2021. Zlatou medailí byli oceněni Ing. Marie Holasová a Ing. Petr Roubal, CSc. Stříbrnou medaili získali Ing. Alena Šalaková a prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, PhD., bronzovou prof. Ing. Pavel Březina, CSc. a čestné uznání Ing. Ivana Laknerová. Děkovné dopisy obdrží prof. Ing. Jana Dostálová, CSc, prof. Ing. Pavel Jelen, PhD., P.Eng., Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. a prof. Ing. Jan Velíšek, DrSc.

Zpráva z plenárního zasedání ORV ČAZV

Plenární zasedání ORV ČAZV se konalo dne 2. 3. 2021 od 9,30 hod přes platformu Microsoft Teams. V úvodu předseda odboru seznámil on-line připojené členy odboru (celkem 19) s programem jednání a poté předal slovo předsedovi předsednictva ČAZV RNDr. Nedělníkovi, který stručně seznámil s aktuálním děním v ČAZV a poukázal zejména na blížící se volby ve výborech odborů a jejich předsedů. Průběh jednání dále řídil předseda odboru Ing. Čepl, který přednesl stručnou zprávu o činnosti odboru a vyzdvihl zejména práci na Koncepci VaV Mze na roky 2023 – 2032. Za odbor jsou zpracovány základní výzkumné směry v oblasti rostlinné výroby, dále bude probíhat sjednocování manažerské a odborné části Koncepce. Prof. Ing. Křen, CSc., seznámil o průběhu jednání a dílčích výsledcích pracovních skupin k přípravě Společné zemědělské politiky EU. Ing. Čepl dále informoval o udělení medailí, čestných uznání a děkovných dopisů těm členům, kteří se v letech 2019 a 2020 významnou měrou podíleli na činnosti a šíření dobrého jména ČAZV. Konkrétní ocenění budou zaslána poštou. Všem oceněným náleží velké poděkování a blahopřání k udělení ocenění. V rámci diskuse zazněly žádosti o poskytnutí prezentace prof. Křena v elektronické podobě členům odboru, což prof. Křen přislíbil. Poté předseda odboru přítomným poděkoval a jednání ukončil.

Zpráva z plenárního zasedání OZTEV ČAZV

Dne 25. 2. 2021 se uskutečnilo plenární jednání Odboru zemědělské techniky a výstavby ČAZV prostřednictvím online konference. Jednání se zúčastnilo 21 členů odboru, tj. zhruba 30 % členské základny. Přítomné členy pozdravil a práci odboru ocenil také předseda předsednictva ČAZV, Dr. Nedělník. Program jednání spočíval v uvedení základních informací o činnosti OZTEV i celé akademie v uplynulém funkčním období. Předseda odboru prof. František Kumhála nejprve připomenul nedávné úmrtí významného člena OZTEV, pana doc. Aloise Peterky, dále informoval o činnosti Odboru v roce 2020, situaci v časopisu RAE, probíhajících volbách ČAZV a virtuálně předal ocenění členům Odboru za rok 2020 a 2021 a následně jim poblahopřál. Následovala diskuse, ve které byli mj. vzpomenuti i další členové OZTEV, kteří nás bohužel v roce 2020 také navždy opustili.

Zpráva z plenárního zasedání OVL ČAZV

Dne 24. 2. 2021 se uskutečnilo Plenární zasedání Odboru veterinárního lékařství ČAZV, a to prostřednictvím online konference. Plénum zahájil a moderoval ho předseda výboru odboru doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D., přítomné členy přivítal a práci odboru ocenil také předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. V rámci programu byla pojednána činnost odboru v uplynulém funkčním období, příprava voleb do výboru odboru a rozvoj časopisu Veterinární medicína. Pozornost byla věnována také aktivitám členů odboru v poradních a pracovních skupinách MZe ČR a dalších národních či nadnárodních institucích. Bylo rovněž vzpomenuto na nedávné úmrtí významného člena OVL, pana prof. MVDr. Zdeňka Pospíšila, DrSc. V závěru pléna předseda odboru virtuálně předal ocenění členům Odboru za rok 2020 a 2021 a následně jim poblahopřál. Následovala diskuse, které se aktivně zúčastnila většina přítomných členů odboru.

Zpráva z plenárního zasedání OEŘSI ČAZV

Plenární jednání Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky ČAZV se uskutečnilo prostřednictvím online konference 23. 2. 2021. Jednání se zúčastnilo 25 členů odboru, tj. zhruba 35 % členské základny. Přítomné členy pozdravil a práci odboru ocenil také předseda předsednictva ČAZV, Dr. Nedělník. Program jednání spočíval v uvedení základních informací o činnosti OEŘSI i celé akademie v uplynulém funkčním období. Předseda odboru doc. Tomáš Doucha informoval o probíhajících volbách ČAZV, virtuálně předal ocenění členům odboru za rok 2020 a 2021 a představil připravovanou Koncepci rezortního výzkumu 2023+. Dále byla v rámci jednání věnována pozornost časopisu Agricultural Economics, připravovanému kongresu EAAE 2021 v Praze či činnosti České asociace zemědělských a environmentálních ekonomů a sociologů. Na závěr následovala diskuse nad dalším směřování aktivit odboru a zejména nad aktuálními otázkami přípravy budoucí Společné zemědělské politiky.   

Rostlinolékaři hodnotili – zpráva z plenárního zasedání ORL ČAZV

V úterý 23. 2. 2021 se uskutečnilo virtuální plenární zasedání odboru rostlinolékařství ČAZV za účasti členů odboru a jako vzácný host byla přítomna Ing. Jitka Götzová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství. Předseda odboru Jan Nedělník v prezentaci zhodnotil činnost odboru nejen za rok 2020, ale i za uplynulé čtyřleté období. Zazněly informace k akcím pořádaným odborem i ke tvorbě Koncepce výzkumu 2023+ MZe. Michalem Hnízdilem byl také zhodnocen „Rok zdraví rostlin“. Předseda Rostlinolékařské rady (RR) František Kocourek prezentoval výsledky jednání tohoto poradního orgánu ministerstva. Jedním ze závěrů byla i podpora zavedení rostlinolékařského poradenství.
Na zasedání byla také virtuálně předána ocenění za přínos a rozvoj ČAZV a rostlinolékařského odboru.

 

Zpátky nahoru