skip to Main Content

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení IX. ročníku soutěže Věda pro zemi o nejlepší bakalářskou, magisterskou a doktorskou práci. Soutěž vyhlašuje Národní zemědělské muzeum ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd.

Termín pro zaslání přihlášky je do 31. srpna 2024.

Kompletní informace o soutěži najdete na: Věda pro zemi – AKTUÁLNÍ ROČNÍK 2024 / informace, termíny, přihlašování

PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. KATEGORIE

Soutěž je vyhlášena pro tři kategorie:

 • bakalářská práce;
 • diplomová práce;
 • doktorská práce.

Jeden autor se může přihlásit ve více kategoriích. Do soutěže se přijímají pouze práce obhájené.

2. TEMATICKÉ OKRUHY

Do soutěže se přijímají práce zaměřené na témata:

 • Fotosyntéza
 • Venkov, zemědělství, stavby, rostlinná výroba, živočišná výroba
 • Lesnictví, myslivost, lesní hospodářství
 • Rybářství, rybníkářství a vodní ekosystém
 • Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství
 • Mechanizace zemědělství
 • Zemědělská ekonomika
 • Zpracování zemědělských produktů, potravinářství, gastronomie
 • Vývoj a rozvoj venkova, životní prostředí, kulturní krajina, regionální rozvoj
 • Venkov a zemědělství v umění, tradice, etnografie
 • Kulinární dědictví českých zemí
 • Osobnosti zemědělství
 • Archeologie zemědělství
 • Muzeologie
3. CÍL SOUTĚŽE

Vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci z praxe, ze soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy a samosprávy a z akademické sféry a v rámci prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich bakalářských, diplomových a doktorských prací a zvýšit tak zájem vysokoškolských studentů o zveřejňování výsledků jejich bádání.

4. SOUTĚŽNÍ PRÁCE

Práce musí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musí obsahovat původní výsledky vědeckého výzkumu a musí řešit problematiku tématu soutěže ve výše uvedených tematických okruzích.

Povinnou součástí přihlášky je:

 • text bakalářské, diplomové nebo doktorské práce v pdf formátu včetně veškerých příloh;
 • kopie podepsaných odborných posudků (vedoucí práce a oponent / oponenti);
 • doklad o obhajobě včetně celkového hodnocení práce (diplom, potvrzení apod.).
5. HODNOCENÍ

Soutěžní práce hodnotí komise složená z členů Vědecké rady NZM, zástupců ČAZV a případně dalších odborníků na danou problematiku.
Přihlášené práce budou nejdříve posouzeny z hlediska splnění formálních požadavků na účast v soutěži. Nesplnění formálních požadavků je důvodem pro vyřazení ze soutěže.
Každá práce bude přidělena posuzovateli, který je odborníkem v dané tematické oblasti a nepůsobí na pracovišti, na kterém práce vzniká nebo byla již obhájena. Ten vyhotoví posudek, v němž se soustředí na přínos práce v daném oboru. Závěrem ji doporučí/nedoporučí k uveřejnění jako odbornou publikaci či jako odborný článek. Práce označené za mimořádné a doporučené k vydání budou následně hodnotící komisí vyhodnoceny jako práce vítězné.

Kritéria hodnocení
 • přínos k poznání
 • společenský přínos
 • návaznost na sbírky NZM
 • splnění kritérií kladených na odborný text, tj. stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění včetně výstižně formulovaných závěrů a doporučení práce
6. OCENĚNÍ

V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem, s.p.o., které zajistí vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborné publikace nebo v podobě odborného článku v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny a studie a těmto autorům bude přináležet finanční ocenění v závislosti na druhu publikování (cca 2 000 Kč za odborný článek, cca 10 000 Kč za monografii).

7. HARMONOGRAM A PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Přihlásit se může pouze autor soutěžní práce, a to vyplněním elektronické přihlášky na stránkách https://www.nzm.cz/.

Termín pro zaslání přihlášky je do 31. srpna 2024.

Hodnocení prací: 1.–20. září 2024

Vyhlášení a veřejná prezentace výsledků proběhne v prostorách NZM 27. září 2024 v rámci Noci vědců. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách obou pořádajících organizací.

Veškeré informace o soutěži včetně formuláře pro přihlášení ke stažení jsou k dispozici na https://www.nzm.cz/ a https://www.cazv.cz/

8. JINÉ

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo při nedostatečném množství přihlášek soutěž ve vybrané kategorii nebo ve všech kategoriích zrušit.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo při nedostatečné kvalitě přihlášených prací ve vybrané kategorii nebo ve všech kategoriích nejlepší práce nevyhlásit nebo neocenit.
Soutěž je vyhlášena jejím zveřejněním na webových stránkách hlavního organizátora www.nzm.cz.

 

Zpátky nahoru