skip to Main Content

Ve čtvrtek 26. 8 2021 byla v rámci výstavy Země živitelka předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2021 – Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce, jejímž cílem je podpořit a ocenit výzkumné aktivity vědců do 35 let a Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.

Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji v obou kategoriích předal náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. spolu s předsedou předsednictva České akademie zemědělských věd RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D.

V letošním ročníku se do soutěže o Ceny ministra přihlásilo 59 návrhů – 22 na Cenu pro mladé vědkyně a vědce a 37 na Cenu za nejlepší realizovaný výsledek.

Hodnoticí komise vybrala a ministr zemědělství schválil v každé soutěži první tři místa, spojená s finanční odměnou 100, 80 a 60 tisíc Kč. Navíc bylo v každé soutěži uděleno jedno Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky, které není spojeno s finanční odměnou.

Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce za rok 2021:

 • 1. místo Ing. Roman Franěk, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, fakulta rybářství a ochrany vod za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Produkce kapřího potomstva prostřednictvím náhradních rodičů – karasů zlatých“ (Production of common carp donor-derived offspring from goldfish surrogate broodstock).
  Studie popisuje nové možnosti reprodukce a především uchování genetických zdrojů kapra. Zárodečné kmenové buňky kapra byly transplantovány do krasů zlatých, kteří po dosažení dospělosti (při 10-100x menší velikosti těla) produkovali životaschopné potomstvo kapra, což umožňuje začlenit náhradní rodičovství pro zefektivnění držení genetických rezerv in vivo v plně kontrolovaném vnitřním prostředí (např. v akváriích).
 • 2. místo Ing. Klára Laloučková, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „In vitro antagonistické inhibiční působení palmových olejů a jejich majoritní složky, kyseliny laurové, spolu s oxacilinem vůči bakteriím Staphylococcus aureus.“ (In vitro antagonistic inhibitory effects of palm seed crude oils and their main constituent, lauric acid, with oxacillin in Staphylococcus aureus).
  Článek publikovaný ve Scientific Reports popisuje na základě in vitro laboratorních metod celosvětově poprvé detekované nežádoucí antagonistické reakce mezi palmovými oleji bohatými na středně dlouhé mastné kyseliny a penicilinovými antibiotiky, které mohou mít významný dopad na léčbu stafylokokových onemocnění, a zároveň přispívat k prohlubování antibiotické rezistence.
 • 3. místo Ing. Jakub Černý, Ph.D., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Teplota vzduchu je hlavním faktorem ovlivňujícím efektivitu využití slunečního záření a ukládání uhlíku v mýtně zralých porostech smrku ztepilého pod dopadem GKZ“ (Air temperature is the main driving factor of radiation use efficiency and carbon storage of mature Norway spruce stands under glob. climate change).
  Impaktovaný článek se zabývá efektivitou využití slunečního záření (RUE) a ukládáním uhlíku v mýtně zralých smrkových monokulturách. Ve studii byl sledován vliv hlavních meteorologických proměnných na výše uvedené parametry fotosyntetické asimilace a pro hodnocení RUE byl využit zcela inovativní přístup. Výsledky studie odráží možnosti pěstování smrku ztepilého podél vertikálního gradientu ČR v rámci vyrovnaného uhlíkového lesnictví v podmínkách probíhající globální klimatické změny.
 • Uznání ministra zemědělství a předsedy předsednictva ČAZV za kvalitní dosažené výsledky Ing Zdeněk Vacek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Škody ohryzem a loupáním – klíčový faktor ovlivňující kvalitu a produkci dřeva smrkových lesů ve střední Evropě“ (Bark stripping the crucial factor affecting stem rot development and timber production of Norway spruce forests in Central Europe) bez finanční odměny.
  Škodami zvěří je v ČR ohroženo více než 2,5 mil. ha lesa. Produkce smrků poškozených loupáním dosahuje o 50 – 71% nižších hodnot, přičemž až 39% nejcennější části kmene je poškozeno hnilobou. Vyvinutý model, zahrnující klimatickou změnu, predikuje šíření hniloby v kmenech v závislosti na rozsahu poškození zvěří. Modelem lze vytipovat stromy s nižší stabilitou a vysokým rozsahem hniloby, které je vhodné vykácet během výchovných zásahů.

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek za rok 2021:

 • 1. místo Ing. Ervín Hausvater, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., za výsledek druhu certifikovaná metodika „Metodika integrované ochrany proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách“.
  Cílem certifikované metodiky je předat zemědělské praxi zásady pro uplatnění efektivní integrované ochrany proti plísni bramboru, které vedou ke snížení ztrát na výnosech způsobovaných chorobou a zvýšením kvality a skladovatelnosti hlíz, s přihlédnutím k optimalizaci vstupů chemických látek v našich podmínkách, přizpůsobenou sortimentu pěstovaných odrůd a požadavkům zpracovatelů a spotřebitelů na vysokou kvalitu produktu.
 • 2. místo Ing. Irena Němečková, Ph.D., Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o., za  výsledek druhu užitný vzor „Hypoalergenní veganské médium pro kultivaci bakterií mléčného kvašení“.
  V reakci na poptávku řady výrobců fermentovaných veganských potravin po kulturách bez reziduí živočišných surovin či alergenů bylo sestaveno nové kultivační médium. Ochráněno bylo užitným vzorem 33307 (10/2019) a patentem 308590 (11/2020) a ověřena technologie výroby kultury v tomto médiu (9/2020). Smlouva s uživatelem MILCOM a.s. (jediný výrobce kultur v ČR). Odhad produkce 2,5tis. litrů ročně, cena licence 1% z prodejní ceny kultury.
 • 3. místo doc. Ing. Zdeněk Volek, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., za výsledek druhu certifikovaná metodika „Využití čekanky obecné ve výživě a krmení králíků“.
  Důraz na udržení dobrého zdravotního stavu zvířat určených pro masnou produkci (bez zvýšené potřeby léčivú antibiotik) a tím zamezení plýtvání potravinami živočišného původu, při využití lokálních zdrojů krmiv a vedlejších produktů, je jednou z hlavních tezí programu výživy zvířat FAO a plně souzní s Cíly udržitelného rozvoje OSN. Předkládaný výsledek dokazuje, že využití lokálních krmiv (čekanka + lupina bílá) příznivě podporuje zdraví zvířat, welfare a efektivitu utilizace krmné směsi.
 • Uznání ministra zemědělství a předsedy předsednictva ČAZV za kvalitní dosažené výsledky Ing. Tomáš Brányik, Ph.D. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. za výsledek druhu užitný vzor „Pivo s ovocným a kořenitým aroma“.
  Výsledek popisuje nové pivo s ovocným a kořenitým aroma, vyrobené zkvašením mladiny obsahující specifickou kombinaci obilovin. Pro kvašení je použita směsná kultura pivovarských a vinařských kvasinek. Výsledné ovocné aroma nápoje je produktem vinařských kvasinek, přídavku čerstvého ananasového pyré a specifické kombinace použitých chmelů.

Autorům všech oceněných návrhů gratulujeme!
Jim i autorům všech přihlášených návrhů výsledků přejeme mnoho dalších zajímavých výsledků jejich vědecké práce.

Video z předávání cen ministra zemědělství můžete zhlédnout zde >>

V časopise Zemědělec 36/2021 si na toto téma můžete přečíst článek s názvem „Ceny ministra pro vědecké pracovníky“, který je celý dostupný zde >>

Zpátky nahoru