skip to Main Content

V roce sběru 2020 budou dodávány do RIV pouze zveřejnitelné údaje o výsledcích. Poskytovatel předá provozovateli údaje o výsledcích projektů a o výsledcích výzkumných organizací podporovaných z jeho rozpočtové kapitoly včetně údajů o jejich zveřejnění a údajů o jejich ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo realizování nejpozději do 150 kalendářních dnů od počátku roku, tj. do 1. 6. 2020, obdobné údaje o výsledcích projektů nejpozději do 250 kalendářních dnů po ukončení poskytování podpory, tj. do 7. 9. 2020.

První termín předání údajů do RIV20 od jednotlivých předkladatelů, tj organizací příp. organizačních jednotek (např. fakulty), je MZe stanoven do 30. dubna 2020. Následně bude probíhat proces kontroly předávaných dat. MZe pak předá dodávky údajů RIV20 do IS VaVaI 2.0 za všechny předkladatele do 1. 6. 2020

Každý předkladatel předává v dodávce dat zpravidla jedenkrát ročně poskytovateli data
o nových výsledcích, které vznikly v období od posledního dodání dat do RIV (lze rovněž dodatečně předat výsledky vzniklé v dřívějším období, které dosud nebyly dodány do RIV). V případě instituce, která má organizační jednotky s právní subjektivitou, předkládají výsledky tyto organizační jednotky.

Dodávky dat RIV musí být jednotlivými předkladateli dodány poskytovateli ve formátu XML, ve struktuře platné pro rok 2020 a po kontrole zpřístupněnou webovou kontrolní službou. Nutnou součástí každé dodávky dat je Průvodka dodávky dat do IS VaVaI 2.0 (dále jen „průvodka“) automaticky vygenerovaná při exportu dat kontrolní službou rozhraní pro příjemce dotace – VaVER, doplněná a podepsaná zodpovědnou osobou, které je oprávněna jednat jménem předkladatele (např. rektor, děkan, ředitel, případně jejich statutární zástupce), opatřená číslem jednacím shodným s číslem jednacím uvedeným
v dodávce dat. Tato průvodka bude uložena u poskytovatele pro případ, že dodávka bude obsahovat chybné nebo neúplné údaje, a následně bude třeba zjistit, kdo je za předání takových údajů zodpovědný.

Jednotliví předkladatelé předávají do RIV v roce sběru 2020 prostřednictvím příslušného poskytovatele údaje o výsledcích uplatněných v roce 2019 (nebo dodatečně předaných za uplynulá období), příp. i výsledky uplatněné v roce sběru (2020), a to včetně průvodky předkladatele. Předkladatelé mohou do RIV v aktuálním roce předávat nové výsledky výhradně ve struktuře RIV20, nikoliv ve strukturách starších. Údaje o výsledcích předává domácí tvůrce prostřednictvím předkladatele, ke kterému měl pracovněprávní vztah v době vytvoření výsledku. Údaje o výsledcích druhu patent, odrůda, užitný vzor
a průmyslový vzor předkládá skutečný vlastník práv k výsledkům z činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Údaje o veškerých výsledcích uplatněných v roce 2019 a 2020 resp. dodatečně předaných za uplynulá období určitým předkladatelem prostřednictvím příslušného poskytovatele jsou uvedeny v jedné dodávce dat (příp. v dalších verzích) ve struktuře platné pro aktuální rok sběru (tj. pro rok sběru 2020 ve struktuře RIV20).

Pro vkládání a sběr údajů do RIV v roce 2020 je na stránce www.rvvi.cz/prijemce k dispozici administrační rozhraní příjemců dotací z veřejných prostředků ČR – VaVER, které umožní uživateli vyplnit potřebné údaje v předepsaném formátu a strukturním uspořádání. Registraci do tohoto editačního rozhraní je možné provést na stránce www.rvvi.cz/prijemce/registrace. Pro povinnou kontrolu dodávek dat je na www.rvvi.cz k dispozici webová kontrolní služba.

Více informací: příloha Popis údajů dodávaných do IS VaVaI 2.0 – RIV v roce 2020 nebo https://www.rvvi.cz/

Technické dotazy k přípravě a předávání údajů: podpora.rvvi@vlada.cz

Dodávky dat do RIV20 v předepsaném formátu XML a naskenované průvodky dodávek dat od jednotlivých předkladatelů budou elektronicky zaslány do 30. dubna 2020 na adresy jan.budsky@mze.cz a hana.dillingerova@mze.cz.

V případě dotazů kontaktujte Jana Budského, tel. 2 2181 3026.

Zpátky nahoru