skip to Main Content

Ve čtvrtek 1. října 2020 proběhlo na střeše Národního zemědělského muzea slavnostní vyhlášení mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje a předání ocenění v rámci již tradiční soutěže o ceny ministra.

Ocenění byla udělena ve dvou kategoriích:

 • Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky, jejímž cílem je podpořit a ocenit výzkumné aktivity vědců do 35 let;
 • Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.

Ocenění v obou kategoriích předal ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. spolu s předsedou předsednictva České akademie zemědělských věd RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D.

Hodnoticí komise vybrala a ministr zemědělství schválil v každé soutěži první tři místa a navíc bylo v každé soutěži uděleno jedno Uznání ministra zemědělství a předsedy předsednictva ČAZV za kvalitní dosažené výsledky.

Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky za rok 2020:

 • 1. místo Mgr. Tereza Kubasová, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Kontakt s dospělou slepicí ovlivňuje vývoj střevní mikrobioty u čerstvě vylíhlých kuřat“ (Contact with adult hen affects development of caecal microbiota in newly hatched chicks).
  Studie sleduje vývoj střevní mikrobioty u čerstvě vylíhlých kuřat v závislosti na přítomnosti/nepřítomnosti dospělé slepice. Přítomnost slepice napomáhá rychlejšímu vývoji střevní mikrobioty kuřat a tím vede ke zvýšení jejich odolnosti před infekcí salmonelou. Při bližším pozorování bylo zjištěno, že pouze některé skupiny bakterií se přenáší a následně kolonizují střevo kuřat. Výsledky této studie mají velký přínos při vývoji nové generace probiotik pro drůbež.
 • 2. místo Ing. Jan Cukor, Ph.D., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Potvrzený kanibalismus u prasat divokých a jeho možná role v přenosu afrického moru prasat“ (Confirmed cannibalism in wild boar and its possible role in African swine fever transmission).
  Cílem studie bylo ověřit možnost šíření viru afrického moru prasat (celosvětová pandemie) těly uhynulých jedinců divokých prasat. Chování zvěře bylo monitorováno fotopastmi. V 81 % byl prokázán rizikový přímý kontakt zdravých jedinců s kadavery. V 9,8 % byl recentně a vůbec poprvé popsán kanibalismus uhynulých jedinců. Výsledky zdůrazňují možnost přenosu nemoci těly uhynulých jedinců a nutnost odstraňování kadaverů z prostředí.
 • 3. místo Ing. Jakub Černý, Ph.D., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Stanovení indexu listové plochy v nesmíšených listnatých porostech pomocí tří různých metod“ (Leaf Area Index Estimation Using Three Distinct Methods in Pure Deciduous Stands).
  Impaktovaný článek se zabývá různými metodami pro přesné stanovení indexu listové plochy (LAI), který patří mezi klíčové meteorologické proměnné a popisuje množství asimilačního aparátu v ekosystému. LAI slouží jako styčná plocha mezi vegetací a atmosférou, kde probíhá řada fyziologických procesů, včetně fotosyntézy. Proto parametr LAI vstupuje do mnoha modelů uhlíkového cyklu, koloběhu vody, toků energie a lze jej použít pro objektivní (exaktní) hodnocení zdravotního stavu lesních porostů.
 • Uznání ministra zemědělství a předsedy předsednictva ČAZV za kvalitní dosažené výsledky Martin Kunc, Ph.D., Masarykova univerzita za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Rok včely medonosné se zaměřením na  její fyziologii a imunitu: Hledání biochemických znaků dlouhověkosti“ (The year of the honey bee (Apis mellifera L.) with respect to its physiology and immunity: A search for biochemical markers of longevity); bez finanční odměny.
  Pro náležitou péči o včelstvo je klíčové rozlišení krátkověké a dlouhověké populace včel v úle. Na základě těchto vědomostí může včelař přizpůsobit svoji péči přímo daným potřebám včelstva. Rozlišení populací však není možné na základě vnějších znaků. V odborném článku autoři navrhují využít několik fyziologických a imunitních parametrů. Toto stanovení je aplikovatelné i v běžné včelařské praxi a díky němu může včelař odhadnout rizika a omezit ztráty včel během zimního období.

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek za rok 2020:

 • 1. místo Ing. Radko Loučka, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., za výsledek druhu certifikovaná metodika „Měření ztrát silážováním“.
  Metodika obsahuje nové poznatky pro zlepšení efektivity výroby siláží, které jsou hlavní součástí krmných dávek hospodářských zvířat, kdy je potřeba znát skutečné ztráty sušiny či organické hmoty vzniklé v rámci celé technologie silážování od sklizně pícniny až po její zkrmení zvířaty. Ztráty se většinou pouze odhadují, což je nedostačující. V metodice jsou popsány metody zjištění ztrát: 1. prostým vážením, doplněným analýzou sušiny, 2. využitím pytle zahrabaného do silážované hmoty a 3. analýzou popelovin.

 • 2. místo Ing. Jiří Novák, Ph.D., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., za  výsledek druhu certifikovaná metodika „Tvorba směsí s douglaskou“.
  Douglaska tisolistá patří ve střední Evropě mezi úspěšně introdukované dřeviny, které mohou i v ČR pomoci plnit očekávané funkce lesa, vč. funkce produkční, a to zejména jako součást směsí s domácími dřevinami. Metodika poskytuje uživateli pěstební postupy pro tvorbu takovýchto funkčních směsí s cílovým zastoupením douglasky do 20 %. Doporučení zohledňují produkční a ekologické možnosti douglasky diferencovaně podle podmínek jednotlivých cílových hospodářských souborů.

 • 3. místo Ing. Václav Mayer, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., za výsledek druhu certifikovaná metodika „Doporučené technologie pro efektivní využití vody při  pěstování brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí“.
  Metodika obsahuje obecné i výzkumně ověřené poznatky a doporučení pro pěstování brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí, včetně technologií pro efektivní využití vody. Tyto postupy jsou založeny na velmi úsporném a cíleném dávkování závlahové vody a případně i kapalných hnojiv do půdy, které umožňuje pouze zavlažování kořenů rostlin a jejich okolí a zamezuje úniku hnojiv do povrchových a spodních vod. Metodika obsahuje přehled technických zařízení a strojů pro zakládání a využití kapkové závlahy a ekonomické vyhodnocení použitých technologií.

 • Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky Gudrun Illmann, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. za výsledek druhu užitný vzor „Porodní kotec pro prasnice“.
  Nový porodní kotec pro prasnice umožňuje snadnou i bezpečnou práci ošetřovatelům a zajišťuje pohodlný a bezpečný pohyb zvířatům v kotci. Navíc, selata i prasnice mají své oddělené části, přičemž selata mohou volně pobíhat v celém prostoru kotce, což vše zlepšuje pohodu zvířat. Pohyb prasnice je omezen pouze na nezbytně nutnou dobu.

Autorům všech oceněných návrhů gratulujeme!

Jim i autorům všech přihlášených návrhů výsledků přejeme mnoho dalších zajímavých výsledků jejich vědecké práce.

Video z předávání cen ministra zemědělství můžete zhlédnout zde >>

 

Zpátky nahoru