skip to Main Content

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje soutěž v souladu s § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, o udělení ocenění pro rok 2024.

„Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce“

vítězové v tomto roce obdrží ocenění ve výši
100 000 Kč za 1. místo
80 000 Kč za 2. místo
60 000 Kč za 3. místo

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu na ocenění, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy ve Statutu a jednacím řádu Soutěže o ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji udělované Ministerstvem zemědělství „Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce“ a v souvisejících dokumentech přiložených níže.

Datum

Aktivita

1. února 2024

Vyhlášení soutěže

1. března 2024

Ukončení přijímání návrhů

4. června 2024

Ústní prezentace vybraných návrhů

22. srpna 2024

Předání ocenění ministrem zemědělství na Zemi živitelce

27. srpna 2024

Vyhlášení výsledků ocenění na webových stránkách MZe a ČAZV

 

Návrhy na ocenění je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky navrhovatele do datové schránky Ministerstva zemědělství na přiloženém formuláři spolu s povinnými přílohami. Termín podání návrhů je do 1. března 2024 23:59:59. V datovém poli zprávy „Věc“ musí být uvedeno „Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce“.

ID datové schránky Ministerstva zemědělství: yphaax8.

Návrhy doručené po termínu ukončení přijímání návrhů nebo návrhy nesplňující požadované náležitosti budou z hodnocení vyloučeny.

V případě potřeby dalších informací se můžete obracet na paní Ing. Kristýnu Šimák Líbalovou, e-mail: kristyna.simaklibalova@mze.cz, tel.: 221 814 680, 702 176 270.

Přílohy:

Zpátky nahoru