skip to Main Content

K 1. 9. 2017 byla do funkce tajemnice České akademie zemědělských věd (dále ČAZV) jmenována ministrem zemědělství panem Ing. Marianem Jurečkou paní Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

 

Na postu tajemnice se chce zaměřit na rozvoj ČAZV, především směrem k povědomí odborné i laické veřejnosti o ČAZV, podporovat participaci ČAZV na mezinárodních konferencích, propagovat organizaci v rámci tištěných odborných periodik, podporovat roli poradenství ČAZV v rámci všech specializovaných odborů ČAZV a především přilákat nové vědce a tím rozšířit členskou základnu pomocí cílené propagace ČAZV.

Hana Urbancová chce klást důraz na maximalizaci  transferu a využití výsledků zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání směrem od ČAZV v závislosti na požadavcích  zemědělské praxe.  Spatřuje  rovněž za  důležité  navázání   nové či rozšíření existující  mezinárodní  spolupráce  nejenom  na  úrovni  společných  vědeckých  projektů, ale také  podporu   klíčové  participace  zahraničních   odborníků  na  redakčních procesech 11  mezinárodních vědeckých časopisů.

Ve své dosavadní profesní praxi působila na akademické půdě a v praxi se zabývala převážně poradenstvím v oblasti řízení lidských zdrojů, dále řízením spektra tuzemských i zahraničních projektů financovaných z Visegrad Fund, Operačních programů aj. s důrazem na efektivní řízení lidských zdrojů a v neposlední řadě vytvářením personálních koncepcí a řízením týmů v národních i nadnárodních organizacích.

Hana Urbancová chce ve funkci tajemnice ČAZV maximálně využít nejenom své odborné znalosti, ale také své zkušenosti získané ze své různorodě profilované praxe.

Předsednictvo a všichni zaměstnanci ČAZV děkují panu Ing. Václavu Hrubému, CSc. za jeho dlouholetou obětavou práci, kterou vykonával pro ČAZV na pozici tajemníka a do dalších let mu přejí hlavně hodně zdraví a osobní spokojenosti. Podařilo se mu spolu s vedením ČAZV obhájit její existenci a činnost v nelehkých přelomových dobách i v situaci, která sektorovému výzkumu rozhodně nebyla nakloněna.

 

 

Zpátky nahoru