Komise lesnické ekonomiky   
 Odboru lesního hospodářství   
 
 
 
Navigace
Odbor lesního hospodářství
Poslání a úkoly komise
Složení komise
ČINNOST KOMISE
Ohlasy v tisku
Příspěvky z jednání komise
Z historie komise
Informace
Dnes:
Svátek: 
Kontaktní e-mail
Odkazy
MENDELU Brno
ČZU Praha
ČAZV
ČLS
LČR s. p.
VLS ČR, s. p
UHÚL Brandýs nad Labem
VÚLHM Jíloviště-Strnady
Portál veřejné správy
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo ŽP
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
 
 
 
 
 
© EK OLH 2015
  Aktualizace:
  6. 10. 2015 (Polster)
 
  Licence Creative Commons
Komise lesnické ekonomiky
Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd

 

Komise lesnické ekonomiky (dále KLE - původní název Ekonomická komise) Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd sdružuje odborné a akademické pracovníky, působící převážně v oboru ekonomiky lesního hospodářství. KLE má stálé členy, jež tvoří zástupci Ministerstva zemědělství ČR, lesnického výzkumu, lesnických fakult a středních lesnických škol, Lesů ČR, s. p. Hradec Králové, Vojenských lesů a statků ČR, s. p. Praha, lesních akciových společností, obecních lesů, soukromých lesních majetků a dalších subjektů lesního hospodářství. Struktura členské základny je odvozena od zřejmé snahy o účast všech forem subjektů a organizací, působících přímo v LH nebo v souvislosti s ním.

Vedle členů KLE se jednání zúčastňují přizvaní odborníci teorie a praxe jakož i další zájemci z řad lesnické veřejnosti. Mezi pravidelné účastníky patří také členové Sekcie lesnickej ekonomiky a politiky odboru lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, obdobně jako členové KLE na jejich jednání na Slovensku (pozn.: do rozdělení ČSFR v roce 1993 byla jednání společná). Vedle uvedeného předmětu činnosti setkání KLE tak představují jednu z nemnoha příležitostí vzájemného předávání informací, zkušeností a kontaktů.

Zasedání KLE jsou dvoudenní a jsou svolávána pravidelně 2× ročně (duben, říjen). V prvém dnu probíhá jednání dle půl roku předem stanoveného programu, jehož těžiště spočívá v tématickém zaměření na určitou aktuální oblast ekonomiky LH, druhý den je věnován odborné exkurzi. Vlastní modelový program obsahuje následující body:

  1. Výsledky jednání orgánů ČAZV.
  2. Informace o aktuálních ekonomických problémech lesního hospodářství.
  3. Informace o průběhu a výsledcích řešení výzkumných projektů a úkolů.
  4. Téma jednání KLE.
  5. Provozní záležitosti, zkušenosti a výsledky hospodaření organizace, v jejíž oblasti působení se KLE koná.
  6. Organizační záležitosti vč. předběžné stanovení tématu a místa jednání příští KLE.
  7. Odborná exkurze.

V prvém bodu jsou pravidelně podávány informace o činnosti ČAZV a OLH ČAZV v uplynulém období, zejména o obsahu a závěrech plenárních zasedání, hodnocení činnosti jednotlivých komisí ČAZV, publikační činnost apod.

V druhé bodu jednání jsou účastníci KLE seznamováni s aktuálními informacemi, situací a záměry LH. Zpravidla jsou zde projednávány legislativní kroky MZe, metodické a koncepční materiály, jakož i příslušné statistické údaje vč. cen dříví, či informace o vývoji postavení LH ČR v rámci Evropy.

Ve třetím bodu jednání jsou přítomní informování o aktuálním stavu, řešených úkolech a výsledcích lesnickém ekonomickém výzkumu, zpravidla dle pracovišť: Lesnická a dřevařská fakulta České zemědělské univerzity v Praze, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Prostor je věnován také informacím o další činnosti těchto pracovišť. V neposlední řadě jsou zde také projednávány obsahy odborných konferencí a výsledky zahraničního výzkumu.

Čtvrtý bod je věnován hlavnímu tématu zasedání KLE, jež je navrhováno v pololetním předstihu dle aktuálních potřeb, událostí, či ve vazbě na místo organizace jednání, s cílem postupného pokrývání širokého spektra ekonomiky lesního hospodářství. Jak již bylo výše uvedeno, k předmětným tématům jsou také přizváni odborníci z teorie a praxe.

V pátém bodu jednání jsou přítomni seznámeni s předmětem činnosti a konkrétní provozní problematikou, ekonomikou a výsledky organizace, v jejíž oblasti je zasedání svoláno. Obdobně je koncipován program exkurze následujícího dne, věnovaný vedle lesnických objektů také přírodním a kulturním zajímavostem regionu.

Průvodním a samozřejmým jevem u všech projednávaných bodů je diskuze a široká výměna názorů, vyúsťující někdy k formulaci doporučení, jež je dle váhy a potřeby adresováno příslušným organizacím a institucím.

Z každého jednání je pořizován zápis, jež je distribuován hlavně členům KLE, OLH ČAZV a dalším účastníkům jednání, kteří o něj projeví zájem.

Organizaci a vedení KLE zajišťuje dvoučlenné vedení. Dlouholetým předsedou komise byl doc. Ing. Zdeněk Bluďovský, DrSc., místopředsedou prof. Ing. Jiří Bartuněk, DrSc. Od r. 1998 tyto funkce zastávají prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. a doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze.Autor: doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.
 Nahoru