skip to Main Content

Předsednictvo je odborným vědeckým poradním orgánem ředitele složeným z předsedů odborů a dvou zástupců věcně příslušného útvaru MZe (náměstek ministra a ředitel odboru).
Předseda předsednictva stojí v čele předsednictva a je volen předsednictvem. Předseda je garantem odborných výstupů ČAZV a odpovídá za činnosti předsednictva a odborů.

Předsedou předsednictva byl zvolen RNDr. Jan NEDĚLNÍK, Ph.D.

„Budeme klást důraz na maximalizaci transferu a využití výsledků zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání směrem od ČAZV v závislosti na požadavcích zemědělské praxe.  ČAZV je organizací založenou na individuálním členství osobností, které svou prací významně přispívají k rozvoji daného oboru. Při respektování pravidel, která členství v akademii umožňují, chci přivést mladší kolegy, propagovat ČAZV tak, aby pro ně byla atraktivní.“

 

Dle Statutu a Jednacího řádu ČAZV předseda zejména:

  • předsedá zasedáním předsednictva, svolává a řídí zasedání předsednictva a navrhuje jejich program;
  • koordinuje činnost odborů a výborů odborů prostřednictvím předsedů odborů;
  • na návrh předsednictva uděluje ceny a medaile ČAZV a další pocty;
  • společně s ředitelem podepisuje memoranda o odborné spolupráci ČAZV.

Místopředsedou předsednictva je prof. Ing. Vilém PODRÁZSKÝ, CSc., který zastupuje předsedu v celém rozsahu jeho pravomocí, a to na základě výzvy předsedy, nebo v době nemožnosti předsedy vykonávat funkci; v tom případě musí jeho zastupování potvrdit předsednictvo.

Členové předsednictva:

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. (předseda)
e-mail:nedelnik@vupt.cz

prof. Ing. Vilém PODRÁZSKÝ, CSc. (místopředseda)
odbor lesního hospodářství
e-mail: podrazsky@fld.czu.cz

Ing. Pavel Sekáč, Ph.D.
náměstek ministra zemědělství
sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání
email: pavel.sekac@mze.cz

Ing. Pavlína ADAM, Ph.D.
Ministerstvo zemědělství
odbor vědy, výzkumu a vzdělávání
e-mail: pavlina.adam@mze.cz

Ing. Jaroslav ČEPL, CSc.
odbor rostlinné výroby
e-mail: cepl@vubhb.cz 

        Ing. Prokop ŠMIROUS, CSc.
        odbor rostlinolékařství
        e-mail: smirous@agritec.cz

doc. Ing. Petr HOMOLKA, CSc., Ph.D.
odbor živočišné výroby
e-mail: homolka.petr@vuzv.cz

doc. MVDr. Pavel SUCHÝ, Ph.D.
odbor veterinárního lékařství
e-mail: suchypa@vfu.cz

prof. Dr. Ing. František KUMHÁLA
odbor zemědělské techniky,energetiky a výstavby
e-mail: kumhala@tf.czu.cz

Ing. Petr ROUBAL, CSc.
odbor potravinářské technologie a techniky
e-mail: roubal@vumlekarensky.cz

Ing. Slavomíra VAVREINOVÁ, CSc.
odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin
e-mail: slavka.vavreinova@seznam.cz

        doc. Ing. Tomáš DOUCHA, CSc.
        odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky
        e-mail: doucha.tomas@uzei.cz

prof. Ing. Radim VÁCHA, Ph.D.
odbor pedologie
e-mail: vacha.radim@vumop.cz

doc. Ing. PhDr. Ladislav KOUTNÝ, Ph.D., CSc.
odbor vodního hospodářství
e-mail: koutnyl@seznam.cz

 

 

Zpátky nahoru