skip to Main Content

Předsednictvo je odborným vědeckým poradním orgánem ředitele složeným z předsedů odborů a dvou zástupců věcně příslušného útvaru MZe (náměstek ministra a ředitel odboru).
Předseda předsednictva stojí v čele předsednictva a je volen předsednictvem. Předseda je garantem odborných výstupů ČAZV a odpovídá za činnosti předsednictva a odborů.

Předsedou předsednictva byl zvolen RNDr. Jan NEDĚLNÍK, Ph.D. 

„Budeme klást důraz na maximalizaci transferu a využití výsledků zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání směrem od ČAZV v závislosti na požadavcích zemědělské praxe.  ČAZV je organizací založenou na individuálním členství osobností, které svou prací významně přispívají k rozvoji daného oboru. Při respektování pravidel, která členství v akademii umožňují, chci přivést mladší kolegy, propagovat ČAZV tak, aby pro ně byla atraktivní.“

 

Dle Statutu a Jednacího řádu ČAZV předseda zejména:

  • předsedá zasedáním předsednictva, svolává a řídí zasedání předsednictva a navrhuje jejich program;
  • koordinuje činnost odborů a výborů odborů prostřednictvím předsedů odborů;
  • na návrh předsednictva uděluje ceny a medaile ČAZV a další pocty;
  • společně s ředitelem podepisuje memoranda o odborné spolupráci ČAZV.

Místopředsedou předsednictva je prof. Ing. Vilém PODRÁZSKÝ, CSc., který zastupuje předsedu v celém rozsahu jeho pravomocí, a to na základě výzvy předsedy, nebo v době nemožnosti předsedy vykonávat funkci; v tom případě musí jeho zastupování potvrdit předsednictvo.

Členové předsednictva:

RNDr. Jan NEDĚLNÍK, Ph.D. (předseda)
e-mail: nedelnik@vupt.cz

prof. Ing. Vilém PODRÁZSKÝ, CSc. (místopředseda)
odbor lesního hospodářství
e-mail: podrazsky@fld.czu.cz

Ing. Petr JÍLEK
náměstek ministra zemědělství
Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání
e-mail: petr.jilek@mze.cz

Mgr. Jan RADOŠ
ministerstvo zemědělství
Odbor precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání
e-mail: jan.rados@mze.cz

Ing. Jaroslav ČEPL, CSc.
odbor rostlinné výroby
e-mail: cepl@vubhb.cz 

prof. RNDr. Ing. František KOCOUREK, CSc. 
odbor rostlinolékařství
e-mail: kocourek@vurv.cz

doc. Ing. Petr HOMOLKA, CSc., Ph.D.
odbor živočišné výroby
e-mail: homolka.petr@vuzv.cz

MVDr. Martin FALDYNA, Ph.D.
odbor veterinárního lékařství
e-mail: faldyna@vri.cz 

prof. Dr. Ing. František KUMHÁLA
odbor zemědělské techniky, energetiky a výstavby
e-mail: kumhala@tf.czu.cz

Ing. Petr ROUBAL, CSc.
odbor potravinářské technologie a techniky
e-mail: roubal@milcom-as.cz

Ing. Slavomíra VAVREINOVÁ, CSc.
odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin
e-mail: slavka.vavreinova@seznam.cz

        prof. Ing. Lukáš ČECHURA, Ph.D.
        odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky
        e-mail: cechura@pef.czu.cz

prof. Ing. Radim VÁCHA, Ph.D.
odbor pedologie
e-mail: vacha.radim@vumop.cz

doc. Ing. Zbyněk KULHAVÝ, CSc.
odbor vodního hospodářství
e-mail: kulhavy.zbynek@vumop.cz

Ing. Zdeněk NOVÁK
odbor agrárních dějin
e-mail: zdenek.novak@nzm.cz

 

 

Zpátky nahoru