skip to Main Content

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ČAZV v roce 2011

 

Kontrolní výbor (KV) pracoval ve složení:

Ing. P. Šmirous, CSc., předseda, Ing. Z. Pastorek, CSc., místopředseda, Ing. J. Celba, CSc., doc. L. Koutný, Ph.D. a
doc. P. Zahradník, CSc., členové.

Za sekretariát ČAZV přítomni:  Ing. V. Hrubý, CSc. a Ing. J. Čížková

 1. KV provedl kontrolu činnosti ČAZV v uplynulém období na dvou jednáních, a to dne 13.4.2011 a dále 28.3.2012. Předseda nebo místopředseda KV se pravidelně účastnili všech jednání Předsednictva ČAZV.
 2. Předmětem kontroly byly jednak otázky plnění úkolů na úseku odborné činnosti ČAZV podle usnesení Rady ČAZV ze 3. května 2011 a dále pak kontrola hospodaření a celkové činnosti Předsednictva a sekretariátu v průběhu roku včetně hospodaření nového úseku, tj. redakce a vydávání vědeckých časopisů.
 3. Kontrola hospodaření nezjistila závažné nedostatky.
  Mimořádné výdaje, proti schválenému rozpočtu (tj. pořízení SW pro redakční pracoviště a odměny předsedů Redakčních rad časopisů a Publikace „Osobnosti“ ) v závěru roku byly dodatečně projednány v Předsednictvu ČAZV a v KV.
  Kontrolní výbor navrhuje aktualizovat účtovou osnovu a systém schvalování finančních výdajů ČAZV. Zpracované návrhy konzultovat s odborem ekonomiky MZe a předložit Radě ČAZV 15.5. 2012 ke schválení – zodpovídá Ing. V. Hrubý, CSc.
 4. Hospodaření ČAZV bylo v roce 2011 vyrovnané s kladným výsledkem 16.479,18 Kč.
  KV souhlasí s návrhem převést tento výsledek do rezervního fondu.
  Plán hospodaření pro rok 2012 je navržen jako vyrovnaný a odpovídá rozpisu závazných ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 329 MZe na rok 2012 a následné změně, tj. snížení o 15 %.
 5. KV dále hodnotil činnost Předsednictva a sekretariátu ČAZV. Závěr z jednání KV konstatuje, že Předsednictvo se sešlo na pravidelných měsíčních jednáních 10 x ročně, přičemž ve 4 případech navázala na jednání Předsednictva rozšířená zasedání, kde formou semináře byly projednány jednotlivé odborné otázky, týkající se konkrétní problematiky příslušných odborů. Se závěry z těchto rozšířených zasedání Předsednictva bylo seznámeno vedení MZe a MŽP.
  Ostatní úkoly, např. na úseku vydavatelské činnosti, Předsednictvo plní. Vydávání vědeckých časopisů byla věnována Předsednictvem trvalá pozornost. Po převedení redakce a vydávání vědeckých časopisů ČAZV z ÚZEI do plné kompetence ČAZV od 1.1. 2011 nedošlo k omezení a zdržení ve vydavatelské a redakční  práci. Oceňujeme úsilí a přístup všech zúčastněných.
 6. Placení členských příspěvků je řešeno po dohodě s odbory.
 7. K plnění usnesení ze zasedání Rady ČAZV ze dne 3.5.2011 přijal KV tyto závěry:
  • Bod 5 Upravený Statut pro udělování medailí ČAZV byl po schválení Radou ČAZV využit při přípravě nových návrhů.
  • Bod 7 – Odbory ČAZV se zapojily do přípravy výzkumných témat v rámci programu KUS MZe.
  • Bod 8 – Předsednictvo vstoupilo do aktívního jednání s AK ČR. Zástupcem Předsednictva ČAZV pro jednání s nevládními organizacemi, např. s Agrární komorou, ve věcí aplikovaného výzkumu a poradenství byl pověřen RNDr. J. Nedělník, PhD.
  • Bod 11 – rozpracování návrhů KV ČAZV z 3.5.2011:
  • Předsednictvo vyzvalo vedení odborů kpříjímání  nových členů do odborů ČAZV a bylo přijato 34 nových členů. Sekretariát ČAZV  zpracoval systém elektronické evidence členů a připravuje stejnou evidenci členských příspěvků.
  • Zpracování Koncepce vydávání vědeckých časopisů do budoucna není dokončeno. KV doporučuje nové vydavatelské radě pokračovat v řešenía návrh předložit Předsednictvu do 30.11. 2012.
  • Předsednictvo aktivizovalo zveřejňování odborné činnosti ČAZV, významné bylo konání tiskové konference dne 22.3. 2012 společně s AK ČR a přípravy dalších TK.
  • KV doporučuje i nadále pokračovat v prezentování činnosti ČAZV vhodnou formou mezi laickou i odbornou veřejností, včetně TK.
   Závěry z rozšířených zasedání je potřebné publikovat v odborných zemědělských časopisech. Několikrát za rok by měla být veřejnosti poskytnuta informace o zemědělské vědě, výzkumu a vývoji včetně informace o činnosti ČAZV.

 

 

Ing. Prokop. Šmirous, CSc.

předseda Kontrolního výboru ČAZV

Zpátky nahoru