skip to Main Content

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ČAZV v roce 2010

pro zasedání Rady ČAZV dne 3.5.2011

 

Kontrolní výbor (KV) pracoval ve složení:

Ing. P. Šmirous, CSc., předseda, Ing. Z. Pastorek, CSc., místopředseda, Ing. J. Celba, CSc., doc. L. Koutný, Ph.D. a doc. P. Zahradník, CSc., členové.

Za sekretariát ČAZV přítomni:  Ing. V. Hrubý, CSc. a Ing. J. Čížková

 

 1. KV provedl kontrolu činnosti ČAZV v uplynulém období na dvou jednáních, a to dne 12.4.2010 a dále 13.4.2011. Předseda nebo místopředseda KV se pravidelně účastnili všech jednání Předsednictva ČAZV.
 1. Předmětem kontroly byly jednak otázky plnění úkolů na úseku odborné činnosti ČAZV podle usnesení Rady ČAZV ze 4. května 2010 a dále pak kontrola hospodaření a celkové činnosti Předsednictva a sekretariátu v průběhu roku.
 1. Kontrola hospodaření nezjistila žádné závažné nedostatky. Hospodaření ČAZV bylo v roce 2010 vyrovnané s kladným výsledkem 376 Kč. KV souhlasí s návrhem převést kladný výsledek 376 Kč do rezervního fondu. Plán hospodaření pro rok 2011 je rovněž navržen jako vyrovnaný a odpovídá rozpisu závazných ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 329 MZe na rok 2011 a následné změně.
 1. KV dále hodnotil činnost Předsednictva a sekretariátu ČAZV. Závěr z jednání KV konstatuje, že Předsednictvo se sešlo na pravidelných měsíčních jednáních 10 x ročně, přičemž ve 4 případech navázala na jednání Předsednictva rozšířená zasedání, kde formou semináře byly projednány jednotlivé odborné otázky, týkající se konkrétní problematiky. Se závěry z těchto rozšířených zasedání Předsednictva bylo seznámeno vedení MZe a MŽP. Ostatní úkoly, např. na úseku vydavatelské činnosti, Předsednictvo plní. Vydávání vědeckých časopisů byla věnována Předsednictvem trvalá pozornost. Bylo schváleno a k 1.1.2011 realizováno převedení redakce a vydávání vědeckých časopisů ČAZV z ÚZEI do plné kompetence ČAZV.
 1. Placení členských příspěvků je řešeno po dohodě s odbory.
 1. K plnění usnesení ze zasedání Rady ČAZV ze dne 4.5.2010 přijal KV tyto závěry:
 • Bod 5 Statut pro udělování medailí ČAZV byl zpřesněn, doplněn a schválen Předsednictvem ČAZV…
 • Bod 6 – Návrh úprav Metodiky hodnocení výsledků výzkumu byl předán MZe a dále RVVI…..
 • Bod 7 – příprava a přijetí programu KUS – byl splněn. KV za to vyjadřuje uznání Předsednictvu, zejména předsedovi Mgr. J.Lipavskému, CSc., a Ing. F. Chaloupkovi, dřívějšímu řediteli odboru výzkumu MZe.
 • Bod 8 – KV doporučuje Předsednictvu jmenovat stálého zástupce Předsednictva ČAZV pro jednání s nevládními organizacemi, např. s Agrární komorou ve věcí aplikovaného výzkumu a poradenství.
 • Bod 10 – KV oceňuje vynaložené úsilí Předsednictva a Vydavatelské rady při převedení vědeckých časopisů do ČAZV. Uznání patří zejména tajemníkovi ČAZV
  Ing. V. Hrubému, CSc. a předsedovi VR prof. M. Tomanovi, CSc. KV doporučuje Předsednictvu ČAZV zpracovat návrh Koncepce vydávání vědeckých časopisů do budoucna.
 • Bod 11 – je třeba nadále věnovat pozornost příjímání nových členů do odborů ČAZV. KV doporučuje sekretariátu ČAZV zavést elektronickou evidenci členů a členských příspěvků.
 • Bod 12 – KV doporučuje pokračovat v prezentování činnosti ČAZV vhodnou formou mezi odbornou veřejností.

 

Závěry z rozšířených zasedání by měly být publikovány v odborných zemědělských časopisech. Několikrát za rok by měla být veřejnosti poskytnuta informace o zemědělské vědě, výzkumu a vývoji včetně informace o činnosti ČAZV.

 

 

Ing. Prokop. Šmirous, CSc.

předseda Kontrolního výboru ČAZV

V Praze dne 13.4.2011

Zpátky nahoru