skip to Main Content

 

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ČAZV v roce 2015 pro zasedání Rady ČAZV dne 3. 5. 2016

 

Kontrolní výbor (KV) pracoval ve složení:

Ing. P. Šmirous, CSc., předseda, Ing. Z. Pastorek, CSc., místopředseda, Ing. J. Celba, CSc., Ing. M. Hrib, Ph.D., prof. Ing. J. Chládek, CSc. – členové.

Za sekretariát ČAZV se jednání zúčastňovali: Ing. V. Hrubý, CSc., Ing. J. Čížková a H. Vívodová.

 1. KV provedl kontrolu činnosti ČAZV v uplynulém období na dvou jednáních, a to dne 4. 2015 a 14.4.2016. Předseda nebo místopředseda KV se pravidelně zúčastňovali všech jednání Předsednictva ČAZV.
 2. Předmětem kontroly byly jednak otázky plnění úkolů a doporučení KV na úseku odborné činnosti ČAZV podle usnesení Rady ČAZV 5. května 2015, a dále pak kontrola hospodaření a celkové činnosti Předsednictva a sekretariátu v průběhu roku včetně hospodaření úseku redakce a vydávání vědeckých časopisů.
 3. Kontrola hospodaření Odborem auditu a supervize MZe, ve dnech 19. 11. 2015 – 12. 2015, nezjistila žádné zásadní nedostatky.

Kontrola MZe upozornila na některé chyby v soupisech a nutnost častější vnitřní kontroly.

Sekretariát ČAZV vypracoval a plní Opatření k odstranění nedostatků z kontroly

 1. Hospodaření ČAZV v roce 2015 bylo vyrovnané s kladným výsledkem 395.000,- Kč.

KV souhlasí s návrhem převést 300.000,- do fondu odměn a 95.000,- Kč do rezervního fondu.

Plán hospodaření pro rok 2016 je navržen jako vyrovnaný a odpovídá rozpisu závazných ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 329 MZe na rok 2016

 1. KV dále hodnotil činnost Předsednictva a sekretariátu ČAZV. Závěr z jednání KV konstatuje, že Předsednictvo se sešlo na pravidelných měsíčních jednáních 10 x ročně, přičemž v 6 případech navázala na jednání Předsednictva rozšířená zasedání, kde formou semináře byly projednány jednotlivé odborné otázky, týkající se konkrétní problematiky příslušných odborů. Se závěry z těchto rozšířených zasedání Předsednictva bylo seznámeno vedení MZe.

Ostatní úkoly Předsednictvo ČAZV plní (viz bod 7). Vydávání vědeckých časopisů (VČ) je věnována trvalá pozornost, nedochází k omezení a zdržení ve vydavatelské a redakční práci. Zpoplatněním publikací v našich časopisech se postupně získávají finance na ocenění práce předsedů redakčních rad, upgrade redakčního SW a administrativu plateb za publikace. Oddělení redakce i sekretariát pracují na úseku mezd bez rezervy. Z prostředků MZe byl realizován upgrade redakčního SW za 250.000,- Kč.

KV doporučuje znovu požádat v případě potřeby MZe o doplnění zdrojů na vydávání časopisů na původní úroveň r. 2011 (tj. + 0,9 mil. Kč) na pokrytí základních provozních výdajů a zvýšené náklady spojené se službami v nové lokalitě „Slezská“. Dále je potřebné zvýšit limit mzdových prostředků o 300 tis Kč na úpravu platů redaktorek, ev. i přesunem z vlastních zdrojů. Připomínáme, že přímý přínos VČ do rozpočtu MZe na výzkum je 12 mil. Kč. Další přínos cca 4 mil. vzniká při výměně VČ v rámci výměny zahraničních VČ pro zemědělskou a potravinářskou knihovnu Antonína Švehly, které jsou bezplatně získávány výměnou za časopisy vydávané ČAZV.

 1. Placení členských příspěvků je stále neúplné a nedořešené.
 2. Závěry k plnění usnesení ze zasedání Rady ČAZV ze dne 5. 5. 2015 a rozpracování návrhů KV ČAZV z 15. 4. 2015.
 • Je přínosem, že informace o výsledcích aplikovaného výzkumu v jednotlivých odborech jsou nyní pravidelně zveřejňovány v týdeníku „ Zemědělec“.
 • KV doporučuje: nadále pokračovat v prezentování činnosti ČAZV vhodnou formou mezi laickou i odbornou veřejností, zveřejňování informací o výsledcích výzkumu v týdeníku Zemědělec, a na tiskových konferencích.

Několikrát za rok by měla být veřejnosti poskytnuta informace o zemědělské vědě, výzkumu a vývoji včetně informace o činnosti ČAZV v obecném tisku (HN, Ekonom a pod.) – zajistí P-ČAZV

 • ČAZV je členem Unie evropských zemědělských akademií, současně je předsednickou zemí..
 • KV doporučuje: pro zdárné zajištění předání předsednictví zorganizovat zasedání

Unie evropských zemědělských akademií 10. – 13.10.2016  v Paříži.

V průběhu roku byly Vydavatelskou radou ČAZV řešeny problémy vydavatelské činnosti, a doplnění informací pro publikaci „Osobnosti“.

Úspěšně bylo realizováno zpoplatnění příspěvků do VČ.

KV doporučuje:  Vydavatelské radě spolu se sekretariátem a odborem VV MZe dořešit aktualizaci redakčního SW jako součást elektronického redakčního systému.

Dokončit Koncepci pro vydávání vědeckých časopisů do budoucna.

Dokončit korekturu publikace „Osobnosti“ k tisku a vydání, do 30. 6. 2016.

 • Probíhá přijímání nových členů do odborů ČAZV. V roce 2015 bylo přijato 19 nových členů. Sekretariát ČAZV využívá v rámci účetnického programu nový systém elektronické evidence členů.
 • KV doporučuje: zpřesnit Statut pro udělování medailí ČAZV – do 5.6. 2016 – návrh pravidel V. Hrubý,CSc.

KV doporučuje: předat seznam členů a aktuální seznam plateb členských příspěvků předsedům jednotlivých odborů k řešení.– sekretariát- do 30.6. 2016.

KV doporučuje: provádět častější namátkové vnitřní kontroly písemností a hospodaření ČAZV – Kontrolní výbor

Kontrolní výbor chválí sekretariát ČAZV za řádnou práci a za to, že nebyly shledány žádné zásadní nedostatky.

Ing. Prokop. Šmirous, CSc., předseda Kontrolního výboru ČAZV

 

V Praze dne 3. května 2016

Zpátky nahoru