skip to Main Content

ČESKÁ AKADEMIE ZEMĚDĚLKÝCH VĚD 

STATUT A ŘÁD PRO UDĚLOVÁNÍ MEDAILÍ ČAZV

 

Statut a řád pro udělování medailí ČAZV určuje a řeší postup při udělování medailí ČAZV v řadě bronzové, stříbrné a zlaté.

 

I.

Medaile je udělována výzkumným, vývojovým a vědeckým pracovníkům a institucím, členům i nečlenům ČAZV, občanům České republiky i významným zahraničním výzkumným a vědeckým pracovníkům a institucím za mimořádné zásluhy o českou zemědělskou vědu a výzkum.

 

II.

Medaile ČAZV je udělována: bronzová medaile (ražena v bronzu), stříbrná medaile (ražena ve stříbře) a zlatá medaile (ražena ve stříbře a pozlacena). Jedna zlatá medaile je vyražena ve zlatě, a to pouze v jednom originále a zůstává majetkem ČAZV.

 

III.

Jedna sada medailí z první ražby bude protokolárně předána k archivaci Státnímu ústřednímu archivu ČR.

 

IV.

Návrh na udělení medailí ČAZV podléhá schválení příslušnými orgány ČAZV a dále v uvedených případech i ministrem zemědělství ČR.

 

V.

Bronzová medaile bude udělována na základě návrhu odboru členům i nečlenům odboru ČAZV za významné zásluhy o rozvoj příslušného vědního oboru. Udělení bronzové medaile podléhá schválení Předsednictvem ČAZV. Předání medaile se uskuteční na jednání pléna odboru, plenárního zasedání ČAZV neb Rady ČAZV.

 

VI.

Stříbrná medaile bude udělována na základě návrhu odboru nebo Předsednictva ČAZV. Udělení stříbrné podléhá schválení Předsednictvem ČAZV. Stříbrná medaile je udělována členům i nečlenům ČAZV a institucím za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v příslušném oboru. Předání medaile se uskuteční na jednání Pléna ČAZV neb Rady ČAZV.

 

VII.

Zlatá medaile je udělována na základě návrhu odboru, Předsednictva ČAZV nebo ministra zemědělství ČR. Udělení zlaté medaile podléhá schválení Předsednictvem ČAZV a Radou ČAZV nebo schválení ministrem zemědělství ČR na návrh Předsednictva ČAZV. Zlatou medaili je možno udělit jak institucím, tak fyzickým osobám tuzemským i zahraničním za zcela mimořádné výsledky na úseku zemědělské vědy a výzkumu. Předání medaile je možné na Plénu ČAZV, na mezinárodních konferencích neb při jiných významných příležitostech v České republice i v zahraničí. Zlatou medaili předávají v České republice společně ministr zemědělství ČR a předseda ČAZV. V zahraničí i samostatně ve vzájemném zastoupení.

 

VIII.

Autorské právo k ražbě medailí bude zajištěno písemnou dohodou s autorem námětu pro užití ČAZV bez časového omezení a bez dalších finančních nároků na autorské honoráře. Originální raznice budou uloženy v sekretariátu ČAZV. Předsednictvo a sekretariát ČAZV odpovídají za zachování umělecké kvality a hodnoty ražených plaket, tj. ryzost materiálu ap., a to v souladu s tímto Statutem a řádem.

 

IX.

Ražbu nových medailí schvaluje na návrh Předsednictva ČAZV Rada ČAZV. Rada ČAZV je oprávněna limitovat ražbu a počet udělených medailí pro příslušné Radou ČAZV určené období. Toto omezení se nevztahuje na zlaté medaile udělované ministrem zemědělství ČR na návrh Předsednictva ČAZV, viz. čl. VII.

 

X.

Na Návrh Předsednictva ČAZV je možno udělit výjimky z pravidel tohoto Statutu a řádu pro udělování medailí pouze po souhlasu většiny členů Rady ČAZV. Souhlas je možno vyžádat korespondenčně od všech členů Rady ČAZV současně, a to elektronickou poštou.

 

XI.

Statut a řád pro udělování medailí ČAZV schvaluje Rada ČAZV. Tento Statut a řád se ihned po schválení Radou ČAZV stane součástí Organizačního a jednacího řádu ČAZV.

Schváleno na Radě ČAZV dne 16.5.2006

Zpátky nahoru