skip to Main Content

Zápis z jednání Vydavatelské rady ČAZV 13.9.2012 v sekretariátu ČAZV

 

Jednání se účastnili všichni členové VR a jako hosté i zpracovatelé publikace „Osobnosti“ Ing. S. Mihulka, CSc. a Mgr. Š. Steinová.

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti ČAZV na úseku vydavatelství
 3. Informace redakce VČ  za 1. pololetí 2012
 4. Financování vydavatelské činnosti v příštích letech
 5. Práce jednotlivých RR
 6. Různé
 7. Závěr

 

Ad   1) Jednání zahájil předseda VR prof. Ing. V. Podrázský, CSc., přivítal přítomné členy VR. Pořad jednání byl schválen.

Ad   2 a 3) Členové VR byli seznámeni s obsahem materiálů charakterizujících činnost na úseku vydávání VČ, zpracovaných redakčním oddělením v průběhu I. Pololetí 2012.

Z uvedených podkladů vyplývá, že vydávání VČ probíhá v souladu s vydavatelským plánem. Všechna čísla vycházejí pravidelně. Do hodnocení WOS byly zařazeny dva časopisy – SWR a PPS.

V široké diskusi byly řešeny otázky financování VČ včetně odměn předsedům RR a koeditorům, dále rozsah jednotlivých publikovaných příspěvků ve VČ, otázky zpoplatnění přístupu za publikaci příspěvků, úspor v redakční práci ap. Požadavky na řešení těchto otázek vyplynuly jak z jednání RR, tak i Předsednictva a z činnosti sekretariátu.

Na závěr diskuse přijala VR toto usnesení a doporučení:

Usnesení:

 1. VR schvaluje pro rok 2013 navýšení ceny všech vědeckých časopisů plošně o 10 %. Uvedený návrh byl doporučen Předsednictvem ČAZV.
 2. VR schvaluje podání žádosti vedení MZe na poskytnutí příspěvku ve výši 450 – 500 tis. Kč na zajištění odměn pro předsedy RR a koeditory. Požadavek bude podpořen i odborem výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe.
 3. Odměny za práci předsedů RR a koeditorů budou rozděleny stejným „klíčem“ jako v roce 2011, a to v závislosti na výši finanční částky k rozdělení.
 4. Ve věci poplatku za zveřejnění příspěvku a ev. zpoplatnění přístupu nepřijala VR žádné konečné rozhodnutí. Tato otázka musí být vzhledem k závažnosti projednána předem v Předsednictvu ČAZV.
 5. VR žádá sekretariát o podrobnou analýzu v členění až na jednotlivé časopisy se zahrnutím všech položek, tj. včetně mezd redakce, externích prací, softwarové služby apod. Pro tento účel byla upravena účtová osnova, ovšem bez členění až na jednotlivé VČ.
  Termín: do konce října.
 6. S ohledem na úsporná opatření doporučuje VR Předsednictvu projednat tato opatření – limitovat rozsah jednotlivých publikovaných příspěvků do 10 stran, čímž by došlo ke snížení nároku na tisk, korektury, lámání ap. Z uvedeného důvodu doporučuje VR projednat v Předsednictvu uvedené opatření jako první krok ke sjednocení rozsahu jednotlivých příspěvků ve VČ a celkového počtu stran za jednotlivé časopisy za rok, např. u měsíčníků a CJFS na 500-600 stran, další VČ diferenciovaně dle počtu příspěvků.
 7. Požadavky odborů na rozšíření tiskových stran pro časopis PPS a pro časopis CJGPB nebudou až do rozhodnutí Předsednictva o limitu rozsahu všech časopisů realizovány.
 8. VR doporučila zcela zrušit rozesílání jednotlivých čísel VČ členům RR s tím, že předsedové RR by měli napříště obdržet 1-2 výtisky VČ (dle požadavku). VR bere na vědomí, že v této souvislosti dojde v roce 2012 k úspoře o cca
  130 tis. Kč (omezení počtu rozesílaných VČ).
 9. V souvislosti se snižováním mzdových prostředků žádá VR vyhodnotit rozsah práce jednotlivých redaktorek vč. zohlednění víceprací ap. Rozdíly by měly být podkladem i pro zařazení redaktorek do jednotlivých tříd, osobního hodnocení a odměn.
 10. VR žádá sekretariát o svolání jednání předsedů RR za účasti pracovnic redakce k projednání aktuálních organizačních otázek ve vydavatelské činnosti.

Ad   4) Ing. Hrubý, CSc. upozornil, že pokud by v roce 2013 nebylo vyžadováno z rozpočtu navíc 600 tis. Kč, což se stalo v roce 2012, byla by šance financovat vydavatelskou činnost vč. odměn předsedům RR ze základního rozpočtu ČAZV. V tom případě však nebude pokryta potřeba na vydání publikace „Osobnosti“. VR bere na vědomí stanovisko náměstka ministra RNDr. J. Macha o možnosti financovat publikaci „Osobnosti“ z jedné třetiny (tj. do 150 tis. Kč). Financování publikace nebude možné pokrýt ani z části z prostředků spolupracujícího NZM.

Ad   5) RR jednotlivých časopisů jsou průběžně doplňovány a spolupráce s vedením odborů je zajištěna prostřednictvím předsedů RR.

Ad   6) Na jednání VR byli přizváni redaktoři zpracovávané publikace „Osobnosti“ Ing. S. Mihulka, CSc. a Mgr. Š. Steinová z NZM. Oba informovali o stavu rozpracovanosti publikace s tím, že v únoru 2013 by byla připravena její první verze k předání všem zúčastněným, tj. Předsednictvu, odborům, koordinátorům z odborů ap. Poměrně obtížně jsou získávány informace o institucích působících zejména v minulosti. V této věci požádá sekretariát dopisem společně s redaktory o pomoc stávající výzkumná pracoviště.

Ing. V. Hrubý, CSc. upozornil na nutnost vyhledat podklady z Národního archivu, které se týkají Svazu výzkumných a zkušebních ústavů. Tento Svaz působil do roku 1950 a od první světové války sdružoval všechna výzkumná pracoviště v oboru zemědělství. Současně úzce spolupracoval i s ČAZV.

Ve věci spolupráce s NZM proběhne na základě rozhodnutí Předsednictva jednání mezi ředitelem NZM a sekretariátem ČAZV. NZM na přípravě publikace „Osobnosti“.

Zpracovatelé publikace berou na vědomí, že limitující věk pro zveřejnění osobností je 75 let k 31.12.2012. Dále z předchozích jednání vyplynu i požadavek zařadit mezi osobnosti erudované praktiky, kteří se výrazně podíleli na zavádění výsledků výzkumu do praxe.

Ad   7) Jednání zakončil předseda VR prof. V. Podrázský, CSc., poděkoval přítomným za aktivní účast na jednání i za dosavadní práci. Doplnil, že jednání předsedů RR a pracovnic redakce bude svoláno v říjnu za účasti většiny členů VR.

Zpátky nahoru