skip to Main Content

Usnesení ze zasedání Rady ČAZV ze dne 13.5.2014

1)    Rada ČAZV bere na vědomí:

 • zprávu předsedy ČAZV prof. Ing. Podrázského, CSc. o činnosti ČAZV v roce 2013
 • zprávu Vydavatelské rady ČAZV za rok 2013
 • zprávu Kontrolního výboru ČAZV
 • zprávu o plnění usnesení z jednání Rady ČAZV ze dne 14. 5. 2013.

2)    Rada ČAZV schvaluje:

 • zprávu o hospodaření ČAZV v roce 2013,
 • návrh rozpočtu ČAZV na rok 2014

3)    Rada ČAZV vyslechla stanovisko ministra zemědělství Ing. M. Jurečky k problematice rezortního výzkumu včetně příslibu prosadit zastoupení rezortu v RVVI. 4)    Rada ČAZV vyslechla informaci ředitelky Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe ČR Ing. Olgy Chmelíkové o aktuální situaci ve výzkumu v rezortu zemědělství – hodnocení ukončeného programu VAK, příprava veřejné soutěže v programu KUS, příprava nového programu Země, rozpočty na léta 2015 – 2017. 5)    Rada ČAZV vyslechla informaci RNDr. J. Nedělníka, PhD. o hodnocení výsledků VaV dle metodiky 2013 – 2015. Bylo zmíněno dění kolem návrhu novely metodiky, který, zpracovala AVO. 6)    Rada ČAZV ukládá Předsednictvu ČAZV:

 • usilovat o navýšení prostředků na vydavatelskou činnost o 900 tis Kč,
 • zajistit důstojné předsednictví Evropské unie zemědělských akademií v létech 2014 – 2016 a výroční zasedání Unie včetně semináře s problematikou GMO, v září 2014,
 • připravit náměty pro inovaci současné a přípravu nové koncepce zemědělského výzkumu. Do přípravy koncepce zapojit ve větší míře zástupce uživatelů výsledků výzkumu,
 • připravit návrhy na inovaci Metodiky hodnocení výsledků výzkumu (2013 – 2015) s větší podporou oceňování výsledků aplikačního charakteru (s využitím návrhu metodiky zpracovaným AVO),
 • prosazovat implementaci Národního akčního plánu pro snížení spotřeby pesticidů do výzkumných a funkčních úkolů MZe.

7)    Rada ČAZV ukládá Předsednictvu a odborům ČAZV:

 • pokračovat v získávání nových členů ČAZV při plnění podmínek stanovených Předsednictvem,
 • pokračovat v prezentaci výsledků zemědělského výzkumu široké uživatelské praxi.

  V Praze dne 13. 5. 2014

Zasedání Rady ČAZV_foto

Zpátky nahoru