skip to Main Content

Usnesení ze zasedání Rady ČAZV ze dne 3.5.2016

 • Rada ČAZV bere na vědomí:
  • zprávu předsedy ČAZV prof. Ing. V. Podrázského, CSc. o činnosti ČAZV v roce 2015,
  • zprávu Vydavatelské rady ČAZV za rok 2015,
  • zprávu Kontrolního výboru ČAZV,
  • zprávu o plnění usnesení z jednání Rady ČAZV ze dne 5. 5. 2015
 • Rada ČAZV schvaluje:
  • zprávu o hospodaření ČAZV v roce 2015,
  • návrh rozpočtu ČAZV na rok 2016
 • Rada ČAZV vyslechla informaci ředitelky Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství ing. Pavlíny Adam o vypracování a schvalovacím procesu: Strategie MZe ČR s výhledem do roku 2030, Koncepce VVI resortu MZe na léta 2016 – 2022 a výzkumného programu „ Země“.
 • Rada ČAZV podporuje návrh Kontrolního výboru požádat v případě potřeby MZe o doplnění zdrojů na vydávání časopisů na původní úroveň r. 2011 (tj. + 0,9 mil. Kč) pro pokrytí základních provozních výdajů a zvýšení limitu mzdových prostředků o 300 tis Kč na úpravu platů redaktorek, ev. i přesunem z vlastních zdrojů ČAZV (ze zisku).
 • Rada ČAZV ukládá Předsednictvu ČAZV:
  • pro zdárné zajištění předání předsednictví zorganizovat společně s Francouzskou zemědělskou akademií zasedání Unie evropských zemědělských akademií ve dnech 10. – 13.2016 v Paříži,
   • spolupracovat na implementaci nové koncepce zemědělského výzkumu,
   • dokončit Koncepci pro vydávání vědeckých časopisů do budoucna,
   • dokončit korekturu publikace „Osobnosti“ k tisku a vydání,
   • zpřesnit Statut pro udělování medailí ČAZV,
   • aktivně se zapojit do přípravy nové metodiky hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu,
   • zapojit se do tvorby koncepce odborného poradenství a její implementace
 • Rada ČAZV ukládá Předsednictvu a odborům ČAZV:
  • pokračovat v získávání nových členů ČAZV při plnění podmínek stanovených Předsednictvem,
  • pokračovat v prezentaci výsledků zemědělského výzkumu široké uživatelské praxi a zvýraznit prezentaci ČAZV na web stránkách vlastních i MZe,
  • dořešit problémy s placením členských příspěvků.

 

V Praze dne 3. 5. 2016

Zapsala: Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc.

              předsedkyně Odboru výživy obyvatelstva a

              jakosti potravin ČAZV

Zpátky nahoru