skip to Main Content

Usnesení ze zasedání Rady ČAZV ze dne 5.5.2015

1)    Rada ČAZV bere na vědomí:

 • zprávu předsedy ČAZV prof. Ing. V. Podrázského, CSc. o činnosti ČAZV v roce 2014
 • zprávu Vydavatelské rady ČAZV za rok 2014
 • zprávu Kontrolního výboru ČAZV
 • zprávu o plnění usnesení z jednání Rady ČAZV ze dne 13. 5. 2014.

2)    Rada ČAZV schvaluje:

 • zprávu o hospodaření ČAZV v roce 2014
 • návrh rozpočtu ČAZV na rok 2015

3)    Rada ČAZV vyslechla stanovisko náměstka ministra zemědělství Ing. J. Šnejdrly k problematice rezortního výzkumu. MZe apeluje na provázanost výzkumu, od základního, přes aplikovaný po transfer do praxe. MZe bude podporovat spolupráci organizací zemědělského výzkumu s akademickými pracovišti (AV a VŠ) a hlavně praxí. Pan náměstek ocenil spolupráci MZe a ČAZV na přípravě výzkumných programů a na systému hodnocení výsledků výzkumu.

Rada ČAZV vyslechla informaci zástupkyně MŽP Ing. L. Frankové o dotačních programech MŽP a podmínkách získání dotací. Uvedla, že co se týče výzkumu, MŽP by přivítalo spolupráci na projektech týkajících se problematiky protierozních opatření.

4)    Ing. J. Veleba ve svém vystoupení vyzvedl význam ČAZV a doporučil věnovat se:

 • změnám klimatu a jejich dopadům na zemědělství
 • strukturální nevyváženosti zemědělství
 • biotechnologiím

5)    Rada ČAZV vyslechla informaci RNDr. J. Nedělníka, Ph.D. o problémech hodnocení výsledků VaV dle metodiky 2013 – 2015 a o stavu prací na projektu IPN. Konstatoval, že v konečné zprávě jsou zohledněny některé připomínky zástupců aplikovaného výzkumu.

6)    Rada ČAZV ukládá Předsednictvu ČAZV:

 • dojednat s vedením MZe nová pravidla financování ČAZV, která zahrnou navýšení prostředků na vydavatelskou činnost o 900 tis Kč a doplnění zdrojů na navýšení mzdových prostředků o 3,5 % (dle usnesení vlády),
 • zajistit důstojné předsednictví Evropské unie zemědělských akademií v létech 2014 – 2016,
 • spolupracovat na tvorbě nové koncepce zemědělského výzkumu. Do přípravy koncepce zapojit ve větší míře zástupce uživatelů výsledků výzkumu,
 • dořešit systém zpoplatnění publikací a urychleně dopracovat s firmou
  e-Fractal SW,
 • inovovat webové stránky ČAZV (úkol i pro sekretariát).

7)    Rada ČAZV ukládá Předsednictvu a odborům ČAZV:

 • pokračovat v získávání nových členů ČAZV při plnění podmínek stanovených Předsednictvem,
 • pokračovat v prezentaci výsledků zemědělského výzkumu široké uživatelské praxi a zvýraznit prezentaci ČAZV na web stránkách vlastních i MZe.

V Praze dne 5. 5. 2015

Zapsala:  Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc.
předsedkyně Odboru výživy obyvatelstva a
jakosti potravin ČAZV

Zpátky nahoru