skip to Main Content

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd

vyhlašuje soutěž

v souladu s § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,

o udělení ocenění pro rok 2021

„Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce“

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu na ocenění, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy ve Statutu a jednacím řádu Soutěže o ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji udělované Ministerstvem zemědělství „Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce“ a v souvisejících dokumentech přiložených níže.

Datum

Aktivita

19. února 2021

Vyhlášení soutěže

19. března 2021

Ukončení přijímání návrhů

17. června 2021

Ústní prezentace vybraných návrhů

26. srpna 2021

Předání ocenění ministrem zemědělství na Zemi živitelce

27. srpna 2021

Vyhlášení výsledků ocenění na webových stránkách MZe a ČAZV

Návrhy na ocenění je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky navrhovatele do datové schránky Ministerstva zemědělství na přiloženém formuláři spolu s povinnými přílohami. Termín podání návrhů je do 19. března 2021 23:59:59. V datovém poli zprávy „Věc“ musí být uvedeno „Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce“.

ID datové schránky Ministerstva zemědělství: yphaax8.

Návrhy doručené po termínu ukončení přijímání návrhů nebo návrhy nesplňující požadované náležitosti budou z hodnocení vyloučeny.

V případě potřeby dalších informací se můžete obracet na paní Ing. Naděždu Suchánkovou, e-mail: nadezda.suchankova@mze.cz, tel.: 221 812 389.

Dokumenty ke stažení:

Zpátky nahoru