skip to Main Content

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje soutěž v souladu s § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, o udělení ocenění pro rok 2022

„Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce“

vítězové v tomto roce obdrží ocenění ve výši

100 000 Kč za 1. místo

80 000 Kč za 2. místo

60 000 Kč za 3. místo

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu na ocenění, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy ve Statutu a jednacím řádu Soutěže o ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji udělované Ministerstvem zemědělství „Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce“ a v souvisejících dokumentech přiložených níže.

Datum

Aktivita

21. února 2022

Vyhlášení soutěže

14. března 2022

Ukončení přijímání návrhů

7. června 2022

Ústní prezentace vybraných návrhů

25. srpna 2022

Předání ocenění ministrem zemědělství na Zemi živitelce

26. srpna 2022

Vyhlášení výsledků ocenění na webových stránkách MZe a ČAZV

Návrhy na ocenění je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky navrhovatele do datové schránky Ministerstva zemědělství na přiloženém formuláři spolu s povinnými přílohami. Termín podání návrhů je do 14. března 2022 23:59:59. V datovém poli zprávy „Věc“ musí být uvedeno „Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce“.

ID datové schránky Ministerstva zemědělství: yphaax8.

Návrhy doručené po termínu ukončení přijímání návrhů nebo návrhy nesplňující požadované náležitosti budou z hodnocení vyloučeny.

V případě potřeby dalších informací se můžete obracet na paní Ing. Kláru Walterovou, e-mail: klara.walterova@mze.cz, tel.: 221 814 642.

Přílohy:

Zpátky nahoru