skip to Main Content

Ministerstvo zemědělství

ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd

vyhlašuje soutěž

v souladu s § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,

o udělení ocenění pro rok 2020

„Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky“

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu na ocenění, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy ve Statutu a jednacím řádu Soutěže o ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji udělované Ministerstvem zemědělství „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky“ a v souvisejících dokumentech přiložených níže.

Datum

Aktivita

19. února 2020

Vyhlášení soutěže

16. března 2020

Ukončení přijímání návrhů

2. června 2020

Ústní prezentace vybraných návrhů

27. srpna 2020

Předání ocenění ministrem zemědělství na Zemi živitelce

28. srpna 2020

Vyhlášení výsledků ocenění na webových stránkách MZe a ČAZV

Návrhy na ocenění je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky navrhovatele do datové schránky Ministerstva zemědělství na přiloženém formuláři spolu s povinnými přílohami. Termín podání návrhů je do 16. března 2020 23:59:59. V datovém poli zprávy „Věc“ musí být uvedeno „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky“.

ID datové schránky Ministerstva zemědělství: yphaax8.

Návrhy doručené po termínu ukončení přijímání návrhů nebo návrhy nesplňující požadované náležitosti budou z hodnocení vyloučeny.

V případě potřeby dalších informací se můžete obracet na paní Ing. Naděždu Suchánkovou, e-mail: nadezda.suchankova@mze.cz, tel.: 221 812 389.

Dokumenty ke stažení:

Zpátky nahoru